Site icon BİYOLOJİDERSİM

ASİT, BAZ VE TUZLAR

 

ASİT, BAZ VE TUZLAR

Asitler, bazlar ve tuzlar suda çözündüklerinde kendilerini oluşturan iyonlara ayrışırlar. Elektrik yüklü bu iyonlardan artı (+) yüklü olanlara Katyon, eksi (-) yüklü olanlara Anyon denir.

a-    Asitler:

1-    Suda çözündüklerinde Hidrojen iyonu ( H+ ) veren bütün maddeler asit özelliğindedir.

2-    Asitler turnusol kâğıdının rengini maviden kırmızıya çevirirler.

3-    Tatları ekşidir.

4-    Elektriği iletirler.

5-    Yapılarında karbon (C-H) içeren asitler organik asittir.

 

UYARI:

1.  CO2 gazı biyoloji de en çok kullanılan gazlardan biri olup pH’ı düşürür. Yani asitlik artar.

Örnek bazı asit tepkimeleri

 

 

 

b-   Bazlar:

1-    Suda çözündüğünde hidroksil iyonu (OH­­­) veren bütün maddeler bazik özellik gösterir.

2-    Bazlar turnusol kâğıdının rengini kırmızıdan maviye dönüştürür.

3-    Yapılarında genellikle (C-H-N) bulunduran bazlar organik bazlardır.

 

c-    Tuzlar:

    Asitler ile bazlar reaksiyona girdiğinde asidin H’i ile bazın OH’i birleşir. Bu birleşim sırasında bir molekül su (H2O)  açığa çıkar ve tuz meydana gelir.

Hücrenin içinde ve hücreler arasında mineral tuzları vardır.

 

Asit Baz Dengesi:

*  Canlı veya cansız ortamlarda çözeltinin asidik veya bazik olma durumu pH değeri ile ifade edilir. Sulu çözeltinin H+ veya OH- iyonu derişimini göstermek amacıyla pH cetvelinden (pHskalası) yararlanılır. pH değerinin 7 olması ortamın nötr olduğunu gösterir. 7’den 0’a doğru gidildikçe asitlik artar. 7’den 14’e doğru gidildikçe baziklik artar.

*  Canlılarda biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşebilmesi için pH’ın belirli bir düzeyde bulunması gerekir. pH’daki çok az bir değişme bile biyokimyasal reaksiyonları olumsuz etkiler. Bu nedenle pH değerinin sabit kalması gerekir. İnsan kanının pH’ı 7,4’te sabittir. Bu değer 7’ye düşerse veya 7,8’in üstüne çıkarsa ölüm meydana gelir.

 

 

Exit mobile version