Site icon BİYOLOJİDERSİM

2016-2017 2. dönem biyoloji zümre toplantısı

T.C.

LLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ISPARTA HALIKENT ANADOLU LİSESİ

BİYOLOJİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

  

Zümre Numarası

2

Dersin Adı

BİYOLOJİ

Zümre Başkanı

Zümre Öğretmeni

Cafer MURAT

Mevlüt KAPLAN

Vehbi SÜLEK

Toplantı yeri

Öğretmenler Odası

Toplantı Tarihi

23.02.2017

Toplantı saati

16.20

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 

1)      Açılış ve yoklama

2)      Emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi.

3)      Birinci dönem yapılan zümre toplantı karar ve uygulamalarının gözden geçirilmesi

4)      Birinci dönem başarı durumunun değerlendirilmesi

5)      Projelerin hangi aşamada olduğunun kontrolü ve öğrencilerin yönlendirilmesi. Projelerin toplanması ve değerlendirilmesi

6)       Müfredat programı günlük ve yıllık programların gözden geçirilmesi

7)      Öğretmen-veli ve öğrenci görüşmeleri

8)      Eğitim ve öğretimde başarı seviyesinin yükseltilmesi konusunda yapılabilecekler.

9)      Dilek ve temenniler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR:

 

1)      Açılış ve yoklama

Toplantı biyoloji zümre başkanı Cafer MURAT başkanlığında başlamıştır. Toplantıda zümre öğretmenleri hazır bulunmuştur. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

 

2)      Emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi.

Emir genelge ve tebliğler incelendi.

 

3)      Birinci dönem yapılan zümre toplantı karar ve uygulamalarının gözden geçirilmesi

1.Dönem yapılan zümre toplantı kararları incelendi.  Alınan kararlara genelde uyulduğu görüldü. Ancak, laboratuvar malzemelerin yetersiz olması nedeniyle laboratuvar çalışmaları yapılamadığı tespit edildi. Laboratuvar deneylerinin yapılamamasından kaynaklanan eksikliği giderebilmek amacıyla animasyon ve görsellerle konular kavratılmaya çalışılmıştır. Laboratuar malzemeleri eksikliklerinin giderilmesi için idareye bilgi verilmesine karar verildi.

 

4)      Birinci dönem başarı durumunun değerlendirilmesi

Birinci dönem sınıflara göre başarı durumu ele alındı.  Sınıfların birinci dönem başarı ekli listede belirtilmiştir.

Özellikle 9. Sınıf öğrencileri, çok farklı çevrelerden gelmekte ve birbirlerine uyum sağlamada zorluk çekmektedirler. Öğrencilerin derslere hazırlık yaparak gelme alışkanlıkları maalesef yoktur. Bununla beraber verilen ödevleri yapmamaktadırlar. Bunu önlemeye yönelik öğretmenin yaptırımı olmaması öğrencinin çalışmasını dolayısıyla öğrenmesini engellemektedir. Derse hazırlık veya konu tekrar amaçlı verilen ödevlere itiraz eden velilerimiz bile bulunmaktadır. Derse hazırlıklı gelen öğrenci sayısı çok azdır. Bu sebepler nedeniyle biyoloji dersinde istenilen başarı sağlanamamıştır. Yapılan ortak sınavlarda başarı seviyesi çok düşük seviyelerde olduğu görülmüş sınav analizleri sonucu eksik konular telafi edilmeye çalışılmıştır. Ancak öğrenci ilgisizliğinin önüne geçilememiş bu da hedefi yakalamada önemli bir engel oluşturmaya devam etmiştir.

 10. ve 11. sınıf öğrencilerimizde durum kısmen daha iyi olsa da beklenen başarı seviyesine ulaşılamamıştır. Öğrencilerimizin çoğunluğu matematik ve geometri derslerini ön planda tutmakta biyoloji olsa da olur olmasa da olur şeklinde görüşe sahiptirler. Bu düşüncenin yanlış olduğunu anlatmak üzere rehberlik servisinden yardım alınmasına karar verilmiştir. Sportif faaliyetlere katılan öğrenciler müsabakalara ders saatlerinde katılmak zorunda kalmaktadırlar. Zaten isteksiz olan bu öğrencilerin dersten iyice uzaklaşmalarına neden olmaktadır. Bu öğrenciler dersten uzaklaşmaları yanında dersin huzurunu da bozmaktadırlar. Söz konusu öğrencilerin durumları ile ilgili beden eğitimi öğretmeni ve rehberlik servisi ile görüşülmesine karar verildi.

12. sınıf öğrencilerinin son sınıfta olmaları nedeniyle sınav kaygısı yaşamaları, çoğu öğrencinin düzensiz çalışmaları, birçok öğrencinin geleceğe yönelik hedef belirlememiş olması ve amaçsız olması, dershane ile okulu birlikte yürütememeleri, ailevi sorunları, yaşları gereği duygusal eğilimleri başarılarını olumsuz etkilemektedir.

Genel olarak öğrencilerimiz kitap okumamaktadırlar. Öğrencilerin derse karşı hazır bulunuşlukları yok denecek kadar azdır. Verilen projelerin büyük çoğunluğu yapılmamaktadır. Yapılan veli toplantısına katılan az sayıdaki velilerin bir kısmı çocuklarına söz geçiremediklerini, ders çalıştıramadıklarını söylemektedirler. Sorumluluk duygu ve bilinci yerleşmemiş, gelecek kaygısı taşımayan öğrencilerimiz çok fazladır.

Sayılan olumsuzluklar derslerde istenilen başarının yakalanmasını engellemektedir.

 

5)      Projelerin hangi aşamada olduğunun kontrolü ve öğrencilerin yönlendirilmesi. Projelerin toplanması ve değerlendirilmesi

Projeler I. Dönem zümre kararına uygun olarak belirtilen tarihlerde toplanacaktır. Yönetmelikte belirtildiği gibi belirli aralıklarla kontroller ve ara değerlendirmeler yapılmaya devam edilecektir.

Biyolojiden proje alan öğrenciler tespit edilmiş konular imza karşılığında kendilerine verilmiş ve düzenli olarak takibi yapılmaktadır. Proje hazırlama aşamasında gerekli rehberliğin yapılacağı öğrencilerin proje araştırmasında yardımcı olunmasının başarıyı artıracağı belirtildi. Öğrencilere getirdikleri yapım aşamasındaki projelerle ilgili eksiklikler söylenmekte ve yol gösterilmektedir. Ancak ısrarla projelerini kontrollere getirmeyen öğrencilerimiz de bulunmaktadır.

 

6)      Müfredat programı günlük ve yıllık programların gözden geçirilmesi

Sınıflarda müfredatın yıllık planın yaklaşık 3-4 hafta gerisinde kalmıştır. Yukarıda sayılan konu tekrarların yapılması müfredatın yıllık planın gerisinde kalmasına neden olmaktadır. Ancak yılsonunda müfredatın bitirilmiş olması için gerekli tedbirler alınacaktır.

 

7)      Öğretmen-veli ve öğrenci görüşmeleri

Öğrenci velilerinin, eğitimdeki rolü bilinmektedir. Ancak velilerimiz okula pek gelmemektedirler. Yapılan veli toplantısına katılım velilerin eğitime katkı düzeylerini göstermektedir. Velilerin katılımlarını sağlamak amacıyla okul idaresi ve rehberlik servisiyle ortak çalışma yapılacaktır.

Cafer MURAT; derse ilgisiz velilere mesaj göndermeme rağmen veliden herhangi bir geri dönüş alamamaktayım. Velilerin okula bu denli ilgisizliği öğrencilerin ilgisizliği ile örtüşmektedir. Velilerimizin okula daha sıcak bakmalarını sağlayacak yol ve yöntemlerin öğretmen ve idare birlikteliği ile bulunması sayılan olumsuzlukları büyük oranda azaltacaktır.

 

8)      Eğitim ve öğretimde başarı seviyesinin yükseltilmesi konusunda yapılabilecekler

I.Dönem başarı durumlarının yüksek olmasının önündeki engeller yukarıda sayılmıştı. Öncelikle sayılan bu olumsuzlukların giderilmesine yönelik rehberlik servisi, okul idaresi ve veli görüşmelerine ağırlık verilmelidir.

Bu amaçla öğrencilerde bilgilerin kalıcı olması ve yorum yapabilme gücünü arttırmak için aşağıdaki önlemlerin alınmasına karar verilmiştir.

(1)           Hedef çizelgeleri oluşturulmalı

(2)           Velilerin aktif olarak işe sokulması

(3)           Sınav sonuçlarının öğrenci ile birlikte değerlendirilmesi

(4)           Eksik kalan konuların tamamlanması için planlamanın yapılması ve kontrol edilmesi

(5)           Derse günlük çalışma alışkanlığının kazandırılması

(6)           Öğrencilerin eksik oldukları konularda etüt çalışmaları yapılması

(7)           Sınav kaygılarının azaltılması için rehberlik yapılması

(8)           Okula ve derse devamının sürekliliğin sağlanması

(9)           Sorunların giderilmesi için rehberlik servisi ile işbirliğinin yapılması

(10)       Mesleklerle ilgili bilgilendirilmenin yapılması

 

9)      Dilek ve temenniler

 

Toplantı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

 

 

 

 

 

 

 

Biyoloji Öğretmeni                                        Biyoloji Öğretmeni                          Biyoloji Öğretmeni

  Cafer MURAT                                            Mevlüt KAPLAN                              Vehbi SÜLEK

 

….02.2017

 

UYGUNDUR

Ramazan Serdar ERKAN

OKUL MÜDÜRÜ

 

 

www.https://www.https://www.biyolojidersim.com

 

Ders notları ve dokümanlar için www.https://www.https://www.biyolojidersim.com sitemizi ziyaret ediniz.

 

Exit mobile version