Site icon BİYOLOJİDERSİM

2016-2017 1. dönem biyoloji zümre toplantısı

T.C.

LLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ISPARTA HALIKENT ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİYOLOJİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

Zümre Numarası

1

Dersin Adı

BİYOLOJİ

Zümre Başkanı Zümre Öğretmeni

Cafer MURAT

Mevlüt KAPLAN Vehbi SÜLEK

Toplantı yeri

Öğretmenler Odası

Toplantı Tarihi

08.09.2016

Toplantı saati

10.30

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 

1)      Açılış ve yoklama

2)      Zümre başkanının seçimi

3)      1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarının okunması.

4)      2015 – 2016 yılına ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, uygulamaya yönelik yeni kararların alınması ve başarı durumunun değerlendirilmesi

5)      Bakanlığımız yeni Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin incelenmesi

6)      “Atatürk İlke ve İnkılâplarının Öğretim Esasları Yönergesi” ile Öğretim programlarında yer alması gereken “Atatürkçülükle İlgili Konular” üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması.

7)      Biyoloji dersi müfredatından değişikliklerin incelenmesi

8)      Ölçme değerlendirme konusun görüşülmesi. Yazılı tarihlerin ve ortak sınav tarihlerinin belirlenmesi Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliği sağlayıcı konuların belirlenmesi.

9)      Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması ile ilgili konuların görüşülüp karara bağlanması.

10)  Öğretim yöntem ve tekniklerinin yeni müfredat anlayışına bağlı olarak ele alınması.

11)  Proje ve performans konularının yeni müfredata uygunluğunun sağlanması

12)  Ders araç ve gereçleri, eğitim kaynakları ve ders aletlerinden yararlanma. Okul ve sınıf araç ve gereçlerinin kullanılması sırasında gerekli önlemlerin alınması ve korunması ile ilgili kararlar.

13)  Öğrenci merkezli öğrenmenin gereği olarak, öğrencinin sınıftaki rolü ve etkinliği konusunda uygulanabilir kararlar alınması.

14)  Bilişim teknolojilerinden yararlanılması, branşla ilgili yenilik ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi.

15)  Proje ve yarışmaların değerlendirilerek öğrencilerin bu yarışma ve projelere katılmaları için teşvik edilmesi.

16)  Öğrencilerin hazır bulunuşları dikkate alınarak, öğrenmelerini engelleyen eksikliklerin tamamlanması, seviyeleri doğrultusunda yetişmeleri konusunda gerekli görüşmelere yer verilmesi.

17)  Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği

18)  Branş özelliği nedeni ile ele alınması gereken diğer konular.

19)  Dilek ve temenniler.

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

1)      Açılış ve yoklama

08.09.2016 tarihinde saat 10.30’da yapılan zümre toplantısında öğretmenlerin hazır olduğu görüldü.

 

2)      Zümre başkanının seçimi

2016 – 2017 öğretim yılı için Cafer MURAT zümre başkanı seçildi.

 

3)      1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarının okunması.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarının okundu.

 

4)      2015 – 2016 yılına ait Zümre Kararlarının Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Uygulamaya Yönelik Yeni Kararların Alınması Ve Başarı Durumunun Değerlendirilmesi

2015- 2016 Öğretim yılına ait zümre tutanakları tarafından okundu ve birlikte değerlendirildi. Buna göre geçen öğretim yılında alınan zümre kararlarının büyük bir bölümünün uygulandığı görüldü.

Ortalama yükseltme sınavları sonrası biyoloji dersinden kalan öğrenci sayısının az olduğu görülmüştür. Biyoloji dersinden kalan öğrencilerin zayıf ders sayılarının fazlalığı nedeniyle sınıf tekrarına kaldıklar, bir kısım öğrencilerin sınava dahi girmedikleri görülmüştür. Buna rağmen zayıf öğrenciler ile görüşülerek sebeplerinin araştırılmasına karar verilmiştir.

Biyoloji laboratuvarında, malzeme eksiğinin fazla olması gibi sebeplerle laboratuvar uygulamalarının çoğunluğu yapılamamıştır. Ancak video ve görseller ile konular kavratılmaya çalışılmıştır. Mevcut sorun giderilmediği için benzer sorunların bu yıl da devam edeceği görülmektedir. Ancak basit birkaç deneyin öğrencilere yaptırılarak en azından laboratuvar bilgisi kazanmalarına çalışılacaktır.

Ayrıca 2016–2017 yılında öğrencilerin ders kazanımlarını daha da üst seviyede tutabilmek amacıyla her sınıf düzeyinde her tema-ünite sonunda küçük sınavlar düzenlenmelidir. Böylelikle büyük oranda derse olan ilgi artırılmış ve öğrenme seviyesinin yükseltilmesi sağlanmış olur.

 

 

5)      Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin (yeni) incelenmesi.

7 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı resmi gazetede yayınlanan yeni Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği incelendi. Sınıf geçme, devam – devamsızlık ve proje – performans ödevleri konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi kararlaştırıldı.

2016-2017 yılında uygulanmaya başlayacak değişikliler gözden geçirildi. Bu değişikliklerin öğrencileri ilgilendiren devamsızlık gibi konuların rehberlik derslerinde ve yeri geldikçe öğrencilere duyurulması kararlaştırıldı.

 

 

6)      “Atatürk İlke ve İnkılâplarının Öğretim Esasları Yönergesi” ile Öğretim programlarında yer alması gereken “Atatürkçülükle İlgili Konular” üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması.

Yıllık planlar hazırlanırken özellikle Belirli Gün ve Haftalar ile Milli Bayramlara denk gelen günlerde olmak üzere 2104-2488-2504 (Atatürkçülük konularının programlara yansıtılması) sayılı Tebliğler Dergilerinde belirtilen “Atatürkçülük” ile ilgili konulara yer verilecek ve yeri geldikçe derslerde aktif olarak öğrencilerinde bu konularda yer alması sağlanacaktır.

Derslerin içeriğine göre Nutuktan alınan vecizeler okunacaktır. Ayrıca 10 Kasımda Atatürk’ün kişiliği ve devlet adamı görüşü hakkında açıklamalar yapılacaktır. Atatürk ilke ve inkılaplarının sadece bilişsel ve bilgi anlamında değil, aynı zamanda duyuşsal bağlamda ele alınması gerektiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyetini idare edecek nesillerin vasıfları çizilmelidir. Öğrencilerin de görüşleri alınarak katılımları sağlanmalıdır.

 

7)      Biyoloji Dersi Müfredatından Değişikliklerin İncelenmesi

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca 01.02.2013 tarih 12 sayıyla değişiklik yapılan Orta Öğretim biyoloji dersi (9.10.11.12. Sınıflar) müfredat programı incelendi. Programda değişikliğin 2013 – 2014 öğretim yılından başlayarak 9. Sınıflardan itibaren kademeli olarak gerçekleşeceği görüldü. Yeni müfredat ile beraber ders saatlerinin 3 saate çıkarılması iyi bir gelişme gibi görülmektedir. Ancak her an değişebileceği endişesini de barındırmaktadır. Biyoloji müfredatının çok sık değişmesi, aynı müfredatın iki dönem arka arkaya uygulanmaması beraberinde bazı sıkıntıları da getirmektedir. 

 

Sınıflar düzeyinde ders müfredatı ve üniteler;

 

9.SINIF BİYOLOJİ

10. SINIF BİYOLOJİ

11.SINIF SEÇMELİ İLERİ BİYOLOJİ

12.SINIF SEÇMELİ İLERİ BİYOLOJİ

 

Yaşam bilimi biyoloji

(33 saat)

Üreme

(39 saat)

Canlılarda Enerji Dönüşümü

(33 saat)

Genden Proteine

(42 saat)

 

Canlılar dünyası

(57 saat)

Kalıtımın Genel İlkeleri

(39 saat)

İnsan Fizyolojisi

(63 saat)

Bitki Biyolojisi

(33 saat)

 

 

Güncel çevre sorunları

(18 saat)

Dünyamız

(30 saat)

Davranış

(12 saat)

Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

(24saat)

 
 

 

 

 

Hayatın Başlangıcı ve Evrim

(9 saat)

 

 

 

8)      Ölçme değerlendirme konusun görüşülmesi. Yazılı tarihlerin ve ortak sınav tarihlerinin belirlenmesi Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliği sağlayıcı konuların belirlenmesi.

 

43.maddeye göre öğrenci başarısı; Yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans ve proje ile alınan puanlara göre verilecektir.

 

44.maddeye göre puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

Puan

Derece

85,00-100

Pekiyi

70,00-84,99

İyi

60,00-69,99

Orta

50,00-59,99

Geçer

0-49,99

Geçmez

 

 

9. sınıf biyoloji dersinde 2 yazılı, en az 2 performans

10. sınıf biyoloji dersinde 2 yazılı en az 2 performans

11. sınıf biyoloji dersinde 2 yazılı en az 2 performans

12. sınıf biyoloji dersinde 2 yazılı en az 2 performans notunun verilmesi kararlaştırıldı.

Bütün sınavlar ortak yapılacaktır. Yazılı sınavların her dönem 1 tanesi klasik, diğerleri ise test şeklinde yapılacaktır.

 

Yazılı sınav sayısı ve tarihleri aşağıda belirtildiği şekilde kararlaştırılmıştır.

Dersler

Biyoloji 9

Biyoloji 10

Biyoloji 11

Biyoloji 12

Yazılı sayısı

2 Yazılı

2 Yazılı

2 Yazılı

2 Yazılı

 

 

    I. DÖNEM                          II. DÖNEM

Biyoloji 9 – 10 – 11 – 12            1. Sınav           Kasım 2. Hafta                       Mart 4. Hafta

                                        2. Sınav           Aralık 5. Hafta                       Mayıs 4. Hafta

 

Okul sınav tarihlerinin idare tarafından belirlenmesi nedeniyle sınav tarihleri daha sonra belirlenecektir.

                                       

 

9)      Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması ile ilgili konuların görüşülüp karara bağlanması.

Ders programları yapılırken müfredat programlarında ve 2551 sayılı tebliğler dergisine göre yıllık planlarda belirtilen ölçütlere dikkat edilmesi ve yöntem ve teknikler ile işleniş kısımlarının ders programında belirtilmesi kararlaştırıldı.

 

 

10)  Öğretim yöntem ve tekniklerinin yeni müfredat anlayışına bağlı olarak ele alınması.

Yeni müfredat programına uygun yöntem ve tekniklerin incelenmesi ve ders işlenişinde bunlara yer verilmesi gerektiği kararlaştırıldı. Bu bağlamda öğrenci merkezli, sarmallık ilkesine uygun kavram haritalarının çıkarılması gibi yöntem ve tekniklerden yararlanılması ve öğrencilerinde bu yöntemlerle çalışması için rehberlik yapılması kararlaştırıldı. Uygulanacak yöntem ve teknikler değerlendirmede aşağıda belirtilen yöntemlerden yararlanılacaktır.

 

Öğrenme – öğretme yöntem ve teknikler

Değerlendirme

 1. Kavram Haritası
 2. Anlatım, soru-cevap
 3. Tartışma
 4. Deney
 5. Gözlem
 6. Gösteri
 7. Anahtar kavram
 8. Tanılayıcı dallanmış ağaç tekniği
 9. Yapılandırılmış Grid Tekniği
 1. Analitik Puanlama Ölçeği  
 2. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç (TDA)
 3. Yapılandırılmış Grid 
 4. Kelime İlişkilendirme Testleri (KİT)
 5. Çoktan seçmeli madde türleri
 6. Kavram Haritası
 7. Performans değerlendirme
 8. Proje
 9. Portfolyo (Ürün seçki dosyası)
 10. Öz-grup ve akran değerlendirme

 

 

 

11)  Proje ve performans konularının yeni müfredata uygunluğunun sağlanması

Yeni müfredat gereği öğrencilerin seviyelerine uygun derslere katılmalarını ve hazır bulunuşluk düzeylerini arttıracak araştırma ve uygulamaya yöneltici performans ve proje ödevlerinin verilmesi karalaştırıldı (Aşağıda yer alan örnekler dışında da proje ve performans ödevleri verilebilir).

 

 

9. SINIF PROJE ÖRNEKLERİ

(1)           Dengeli beslenmede karbonhidrat, protein ve yağların, su, mineral ve vitaminlerin kullanımı nasıl olmalıdır? Sebeplerini açıklayınız.

(2)           Suda eriyen vitaminlerin eksikliğinden kaynaklanan hastalıklar ve tedavi yöntemlerini araştırınız.

(3)           Enzimlerin günlük hayatımızdaki kullanım alanlarını araştırınız

(4)           Enzimlerin yapısını, görevlerini, canlılar için önemini, insan vücudunda bulunan enzimleri ve bu görevlerini araştırarak yazınız

(5)           Enzimlerin yapısını ve görevlerini, canlılar açısından önemini araştırınız ve enzimlerin günlük hayatımızdaki kullanım alanlarını araştırınız

(6)           Bakterilerin yapısını ve özelliklerini açıklayarak, bakterilerin sebep oldukları hastalıklardan birinin teşhis, tedavi yöntemleri ve neden olduğu hastalıktan korunma yollarını yazınız. 

(7)           Bakterilerin biyoteknolojide kullanım alanlarını araştırınız

(8)           Bilimsel dergilerde yayımlanan 9. sınıf konularına ait yazı ve resimleri araştırarak derleyiniz.

(9)           Hücrede bulunan organel ve görevlerini araştırıp yazarak insan vücudundaki hücre türlerinin her birine birer örnek çiziniz.

(10)        Enzimlerin yapısını ve görevlerini, canlılar açısından önemini araştırınız.

(11)        Tek hücreli canlılar hakkında araştırma yaparak uygun bir kültür ortamında tek hücreli canlıların incelemesini yapınız.

(12)        Türkiye´nin biyolojik zenginliklerini araştırınız.

(13)        Günümüzde kanser hastalığına yakalanan insan sayısı artışının olası sebeplerini araştırınız.

(14)        Günümüzde kültür mantarı yetiştiriciliği nasıl yapılmaktadır? Araştırarak uygun ortam hazırlayıp kültür mantarı yetiştiriniz.

(15)        Doğal kaynakların dengeli ve geri kazanımlı kullanılması yollarını araştırarak Türkiye´de bu konuda yapılan çalışmaları yazınız.

(16)        Çevre kirliliği hakkında bilgi vererek canlılar üzerindeki etkilerini araştırınız.

(17)        Hava kirliliğinin solunum sistemi üzerine etkilerini araştırınız.

(18)        İçme sularının baraj, göl ya da nehirlerden evimize ulaşıncaya kadar geçirdiği evreleri araştırarak yazınız.

(19)        Atıkların geri dönüşümü ve geri dönüşümün biyolojik ve ekonomik boyutunu araştırınız

(20)        Kimyasal gübrelerin ozmoz ve turgora etkilerini araştırınız

(21)        Pestisitlerin zirai mücadelede nasıl ve neden kullandığını ve pestisitlerin doğaya etkilerini araştırınız.

(22)        DNA Testinin kullanım alanlarını araştırınız

(23)        Biyolojinin tarihsel gelişimine katkıda bulunan bilim adamlarını ve yaptığı çalışmaları araştırınız

(24)        Tarımda kimyasal ilaç kullanılmadan biyolojik olarak yapılan zirai mücadele yöntemlerini araştırınız.

(25)        Türkiye’de bulunan endemik populasyonları araştırarak bu türler hakkında bilgi veriniz ve bu türlerin bulunduğu yerleri harita üzerinde gösteriniz.

(26)        Yurdumuzda bulunan yok olmuş ve yok oma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan türleri araştırıp bilgi vererek bu türlerin bulunduğu yerleri risk haritası üzerinde gösteriniz.

(27)        Türkiye Florası hakkında araştırma yapınız.

(28)        Türkiye Faunası hakkında araştırma yapınız.

(29)        Türkiye’de en fazla bulunan 10 bitki ailesini ( Familyasını ) araştırarak bu ailede bulunan türlere ait resim ve bilgi derleyiniz.

(30)        Türkiye’de en fazla bulunan 10 omurgalı ailesini ( Familyasını ) araştırarak bu ailede bulunan türlere ait resim ve bilgi derleyiniz.

(31)        Türkiye’de en fazla bulunan memeli sınıfını araştırarak bu sınıfta bulunan türlere ait resim ve bilgi derleyiniz.

(32)        Türkiye’de milli park kapsamında bulunan yerleri araştırarak bu yerler hakkında bilgi veriniz.

(33)        Canlılardaki inorganik bileşikler ve öneminin araştırılması.

(34)        Küresel ısınmaya neden olan faktörler ve alınacak önlemler

(35)        Türkiye de erozyonun doğal denge üzerindeki  önemi

(36)        Karbonhidratların yapı ve çeşitlerini araştırıp insan vücudu için önemini araştırma

(37)        Enzimlerin teknolojide kullanım alanları

(38)        Gıda katkı maddelerinin amaç ve zararlarının araştırılması

(39)        Besin, doku ve hücre ayıraçları

(40)        Hücre maketi

(41)        Protoza, bakteri kültürü ve antibiyotik etkisi

(42)        Yenen ve yenmeyen mantarların resim ve özellikleri

(43)        Çevremizdeki bitkilerin tayini

 

 

 

 

10. SINIF PROJE ÖRNEKLERİ

(1)           Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırınız.

(2)           Bilimsel dergilerde yayımlanan 10. sınıf konularına ait yazı ve resimleri araştırarak derleyiniz.

(3)           Mitoz bölünme ve evrelerini araştırarak yazınız

(4)           Mitoz bölünme ve evrelerini laboratuar ortamında deney düzenleyerek gösteriniz.

(5)           Hücre bölünmesi ve canlıların üremesi konusunda sunum hazırlayarak sınıf ortamında sununuz.

(6)           Mayoz bölünme ve evrelerini araştırarak yazınız.

(7)           Eşeyli üreme hakkında bilgi vererek Türkiye’de eşeyli üreyen türleri araştırarak yazınız.

(8)           Kontrolsüz hücre bölünmesi hakkında araştırma yaparak insan vücudu için tehlike boyutları hakkında bilgi veriniz.

(9)           Tohumun çimlenmesinde mevsimsel değişimin etkilerini araştırınız.

(10)        Küresel ısınmanın olası sonuçlarını dikkate alarak, yerel ve ulusal etkilerinin irdelemesi ve bu bağlamda elli yıl sonrasının Türkiye’si için olası çözüm önerileri getirilmesi

(11)        Çevre sorunları ve bunların çözümüne ilişkin toplum bilincinin ortaya çıkarılmasına yönelik röportaj, rapor ve sunu çalışmaları yapılması

(12)        Tarımda kimyasal ilaç kullanılmadan biyolojik olarak yapılan zirai mücadele yöntemlerini araştırınız.

(13)        Ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin araştırılması

(14)        Tohumlarda hastalıklara direnç ile ilgili olarak yapılan biyoteknolojik çalışmaların araştırılması

(15)        Yerel çevre sorunlardan herhangi birisine ilişkin olarak belediye, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü vb. resmî kurumlarla ya da sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) bu sorunların çözümü için iş birliği yapılması

(16)        Besin ve enerji piramidinin maketinin yapımı

(17)        Besin zincirinin şekil üzerinde anlatımı.

(18)        Klonlama ile ilgili günümüze kadar yapılan çalışmalar

(19)        Seçilen bir kanser türünün nedenlerini, görülme sıklığını ve tedavi yöntemlerini araştırınız.

(20)        Mutasyon nedir? Etkilerini açıklayınız.

(21)        Kromozomların ayrılmaması sonucu oluşan hastalıklar nelerdir? Araştırınız

(22)        Dünyada görülen kalıtsal hastalıkları araştırınız

(23)        Kanser hastalığının nedenlerini, türlerini, teşhis, tedavi yöntemleri ve korunma yollarını araştırınız.

(24)        Ülkemizde görülen kanser türlerini ve bunların bulunma oranlarını araştırınız

(25)        Tarımdaki biyoteknolojik gelişmeleri araştırınız

 

 

 

11. SINIF PROJE ÖRNEKLERİ

(1)           Şeker hastalığının nedenleri ve ülkemizde bulunan şeker hastası insanların oranları ve tedavi yöntemleri nelerdir?

(2)           Böbreklerin çalışma sistemleri ve böbrek nakli hakkında bilgi veriniz.

(3)           Hava kirliliğinin solunum sistemi üzerine etkilerini araştırınız.

(4)           Dişi eşey hormonlarının yapısı ve görevlerini araştırarak bu hormonlardaki dengesizlik sonucu oluşan sorunları araştırınız.

(5)           Üniversitelerde biyoloji eğitimi nasıl yapılmalıdır? Dünya çapında düşünüldüğünde biyoloji eğitiminde Türkiye´nin konumu nedir?

(6)           İnsan vücudunda homeostazisin sağlanmasında görev alan doku ve organlar hakkında bilgi vererek bunu nasıl sağladıklarını açıklayınız.

(7)           Sinir sistemi ve hormonal sistemim birbiri ile olan ilişkilerini ve bunların insanlardaki çalışma mekanizmasını açıklayınız.

(8)           Vücudumuzda bulunan sistemlerin esas olan organlarının yapılarını açıklayınız. Her birini laboratuar ortamında inceleyerek kısımlarını gösteriniz.

(9)           Aşı nedir? Aşı ile bağışıklık kazanabildiğimiz hastalıklar hakkında bilgi veriniz.

(10)        İnsan vücudunda bulunan Dokuları ve görevlerini araştırıp yazarak insan vücudundaki doku türlerinin her birine birer örnek çiziniz.

(11)        İnsan vücudunda bulunan dokuları araştırınız. ( Her dokuya ait bilgi ve resim derlenecek ) Bu araştırmaları ayrıca sunu ortamında sınıfa sununuz.

(12)        İnsanlarda tehlike oluşturan Kalp ve damar hastalıkları ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi veriniz.

(13)        İnsan vücudu tarafından üretilen hormonları ve etkilerini araştırınız.

(14)        Beynin bölümlerini araştırarak vücuttaki faaliyetlerini araştırınız.

(15)        Günlük hayatta yaptığımız davranışları yazarak bu davranışların kontrol merkezlerini yazınız.

(16)        İnsan nefesinde karbondioksitin varlığını deney ile gösteriniz.

(17)        Kılcal damarlarda kan dolaşımının gözlenmesi

(18)        Vücut ısısının aşırı yükselmesi ya da düşmesinin vücut faaliyetlerine etkisini araştırınız.

(19)        Diyaliz makinesinin çalışma prensipleri ve böbrek hastalarına etkileri

(20)        Kalp krizinin oluşumu ve nedenlerinin araştırılması

(21)        Sindirim sistemi hastalıkları ve nedenlerinin araştırılması

(22)        Solunum sistemi hastalıkları ve nedenleri

(23)        Sigaranın etkileri ile ilgili broşür hazırlanması

(24)        Fotosentez olayının modelle gösterilmesi

(25)        Fotosentezin basamaklarını açıklayarak hızına etki eden faktörleri deneylerle araştırınız.

(26)        Fosforilasyon çeşitlerini ve özellikle Oksidatif fosforilasyon olayını araştırarak bilgi toplayınız.

(27)        Oksijenli solunum olayını ve canlılar için önemini araştırınız.

(28)        Fotosentezi etkileyen faktörleri araştırarak bunların fotosentez ve bitki gelişmesindeki etkilerini gösteren rapor düzenleyiniz.

 

 

 

12. SINIF PROJE ÖRNEKLERİ

 

(1)           Bitki büyümesinde hormonların etkisinin araştırılması

(2)           Bitki üretiminde kullanılan hormonların ve görevlerinin araştırılması.

(3)           Basınç akış teorisinin açıklanıp görsel sunum yapılması.

(4)           Çiçek kısımlarının görsel sunum olarak gösterilip görevlerinin açıklanması.

(5)           Enerji piramidi üzerinde ekosistemdeki enerji akışı ve madde birikimi etkilerinin araştırılması.

(6)           Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasının açıklanmasıve konuyla ilgili bir deneyin tasarlanması.

(7)           Dormansi olayının araştırılması.

(8)           Fasulye tohumları üzerinde deterjan etkisi nedir?

(9)           Kimyasal gübre mi yoksa organik gübre mi tercih edilmeli. Detaylı rapor hazırlayınız.

(10)        Bitkilerde görülen tropizma ve nasti hareketlerinin örneklerle anlatımı.

(11)        Bitkilerde madde taşınmasında etkili olan etkenler

(12)        Bitkilerin yapısında bulunan dokuları araştırınız. ( Her dokuya ait bilgi ve resim derlenecek ) Bu araştırmaları ayrıca sunu ortamında sınıfa sununuz.

(13)        Bitkilerde suyun taşınmasına etki eden faktörlerin incelenmesi

(14)        Kök, gövde, yaprak kesitlerinin alınarak mikroskopik incelemesinin yapılıp görevlerinin açıklanması.

 

 

 

12)  Ders araç ve gereçleri, eğitim kaynakları ve ders aletlerinden yararlanma. Okul ve sınıf araç ve gereçlerinin kullanılması sırasında gerekli önlemlerin alınması ve korunması ile ilgili kararlar.

İnteraktif tahtaların kurulmasıyla daha etkileşimli ders işlenmesi için hazırlıkların önceden yapılması derslerin daha seri ve zevkli işlenmesini sağlayacaktır. Bu nedenle imkânlar ölçüsünde hazırlıkların yapılarak gelinmesi kararlaştırıldı. İnteraktif tahta uygulamalarında EBA’dan yararlanılabileceği belirtildi.

Animasyon, sunu gibi görsel materyaller dersin anlaşılmasını kolaylaştırdığı gibi deneyler de öğrenmede çok etkili bir yöntemdir. Ancak biyoloji laboratuarımızda deney malzemeleri yok denecek kadar azdır. Biyoloji laboratuarının olmazsa olmazı mikroskobumuz dahi yoktur. Laboratuar donanım eksiğinin biran önce giderilmesi için okul idaresi bilgilendirilecek ve temini takip edilecektir.

 

 

13)  Öğrenci merkezli öğrenmenin gereği olarak, öğrencinin sınıftaki rolü ve etkinliği konusunda uygulanabilir kararlar alınması.

İnteraktif tahta uygulamalarından görsel zenginliği olan örneklerin öğrencilere uygulatılması

Etkinliklerin öğrencilere yaptırılması,

Öğrenci merkezli ders işlenmesi,

Deney malzemelerini öğrencilere, sorumluluk kazandırılması amacıyla verilmesi ve deneyleri kendilerinin yapmalarının sağlanması,

Performans görevlerinin yaptırılması,

Etkinliklerin panolarda öğrencilerce sergilenmesi kararlaştırıldı

 

 

14)  Bilişim teknolojilerinden yararlanılması, branşla ilgili yenilik ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi.

Bilişim teknolojilerinden azami derecede yararlanılması gerektiği belirtildi.

İnteraktif tahtalar ve bilgisayar gibi bilişim araçlarının konuların özelliğine göre öğrencilere kullandırılması kararlaştırıldı.

Gelişen teknolojinin yaptığımız işi çok kolaylaştırdığını, artık onlarca kelime yerine kısa bir animasyonun, etkili bir sununun amaçlarımıza ulaşmada çok fayda sağladığını belirtti. Biyoloji bilimi en yeni ve en hızlı şekilde gelişen bir bilim olduğu, her gün yeni bilgilerin ortaya çıktığı vurgulandı. Öğrencilerimize dersimizi en doğru ve en etkili bir şekilde verebilmek için gündemi takip etmenin çok önemli olduğu belirtilerek, aşağıdaki kararlar alındı.

Derslerin maksimum verim içerisinde işlenebilmesi için etkileşimli tahtanın etkili bir şekilde kullanılmasına, bilimsel gelişmelerden haberdar olmak maksadıyla okulumuza “Bilim ve Teknik” dergisi aldırılmasına, bilim ve teknolojideki güncel gelişmelerin sergileneceği bir panonun hazırlanmasına ve öğrencilerin bu panoyu etkili bir şekilde kullanımının sağlanmasına, öğrencilere performans ve proje görevlerinin bilim ve teknolojideki gelişmeleri, araştırma teknikleri kullanarak ulaşacakları şekilde verilmesine karar verildi.

 

 

15)  Proje ve yarışmaların değerlendirilerek öğrencilerin bu yarışma ve projelere katılmaları için teşvik edilmesi.

Proje ve yarışmaların değerlendirilerek meraklı ve ilgili öğrencilerin bu yarışma ve projelere katılmaları için teşvik edilmesi ve bu öğrencilere rehberlik yapılması kararlaştırıldı.

İmkânlar ölçüsünde proje hazırlamaya çalışılacaktır.

 

 

16)  Öğrencilerin hazır bulunuşları dikkate alınarak, öğrenmelerini engelleyen eksikliklerin tamamlanması, seviyeleri doğrultusunda yetişmeleri konusunda gerekli görüşmelere yer verilmesi.

Öğrencilerin ders çalışma alışkanlıkları, bilişim teknolojilerinden yararlanma olanaklarının kısıtlı ortamlardan geldikleri bilinmektedir. Öğrencilerin bir kısmı yurtlarda kalmaktadır. Bu gibi sebeplerden ötürü öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeyleri çok aşağı seviyededir. Bu nedenle öğrencilerin derste aktif olarak rol almaları ve eksiklerin giderilmesi amacıyla aşağıda belirtilen yöntemlerin uygulanması kararlaştırıldı.

·      Öğrenciler, yeni sınav sistemi ve çıkan soru sayısı ile önemli bir ders haline geldiği anlatılarak derse karşı çok iyi motive edilecektir.

·         Okul idaresi-öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin kurulması

·      Sınıf içinde bütün öğrencilerin derse katılmalarını sağlama

·      Derste konuşmaktan çekinen öğrencilerin bu zaaflarını gidermek için sık sık söz hakkı vermek

·      Bilimsel yazıları takip etmelerini sağlamak

·         Öğrencilerin okulun sosyal faaliyetlerine katılmalarına teşvik etmek

·      Kişisel ödevler vererek zayıf öğrencilerin derse katılmalarını sağlamak

·      Derste öğrencilerin başka derslere ait test çözmelerine izin verilmeyecektir.

·      Kavram haritaları ile öğrencilerin derse hazırlanması sağlanacaktır.

·      Karma sınavlarla öğrencilerin yorum güçleri artırılacaktır.

·      Dersler öğrenci merkezli olarak işlenecektir.

·      Derslerde işlenen konular çevreden örneklerle ve güncel olaylarla desteklenecektir.

·      İşlenen konuların istenilen hedeflere ulaşmasında uygun yöntem ve teknikler kullanılacaktır.

·      İşlenen konuların istenilen hedeflere ulaşmasında araç-gereç kullanımına ağırlık verilecektir.

·      Sınıf rehber öğretme, ders öğretmeni ve okul rehber öğretmen işbirliği artırılacaktır.

·      İşlenen konuların hedefe ulaşmasında neden-sonuç ilişkisine ve yorumlamaya ağırlık verilecektir.

·      Görsel araçların kullanımına önem verilecektir.

·         Yapılan sınavlarda sınıf başarısı %30’dan aşağı olduğu durumda sınav tekrar edilecektir

·      Ünite başlarında öğrencilerin motive edilmesi ve konuya hazırlamak için soru cevap şeklinde ünitelerin tanıtımı yapılacak ve ünite ile ilgili hazırlayıcı araştırma ödevleri verilecektir.

·      Ünite sonlarında deneme sınavları yapılacaktır

·      Konu sonlarında konu uygulama testleri yapılacaktır.

 

 

17)  Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği

Genetik konusunda matematik öğretmeni ile

Okuduğunu anlama ile ilgili konularda edebiyat öğretmeni ile,

Laboratuvar konularında fizik ve kimya öğretmenleri ile

İmpuls iletimi konusunda fizik öğretmeni ile(elektriksel iletim ile ilgili olarak)

Çevre konularında coğrafya ve kimya öğretmeni ile,

İskelet ve hareket sistemi Beden eğitimi öğretmeni ile,

Hücre ve canlıların temel bileşenleri konularında kimya öğretmeni ile işbirliği (atom, bileşik, moleküllerin yapısıyla ve moleküller arasındaki bağlarla ilgili olarak) yapılacaktır.

Öğrenci, öğretmen davranışları gençlik sorunları ile ilgili konularda okul rehber öğretmeni ile görüşülecektir.

Atatürkçülük konularında tarih öğretmeni ile işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

 

 

18)  Branş özelliği nedeni ile ele alınması gereken diğer konular.

Öğrencilere çevre bilincinin aşılanması,

Biyoloji okuryazarı olmaları yönünde rehberlik yapılması kararlaştırıldı.

 

 

19)  Dilek ve temenniler.

Toplantıya başarılar, iyi dilek ve temennilerle son verildi.

 

 

 

 

Biyoloji Öğretmeni                Biyoloji Öğretmeni                Biyoloji Öğretmeni

   Cafer MURAT                       Vehbi SÜLEK                    Mevlüt KAPLAN

 

 

…../ 09 / 2016

 

UYGUNDUR

Ramazan Serdar ERKAN

Okul Müdürü

 

www.https://www.https://www.biyolojidersim.com

 

Ders notları ve dokümanlar için www.https://www.https://www.biyolojidersim.com sitemizi ziyaret ediniz.

 

 

Exit mobile version