TARİH ÖĞRETİMİNDE KURAMLARIN YERİ

 

TARİH ÖĞRETİMİ

Tarih öğretimi, formal eğitim kurumları aracılığıyla, tarih biliminin ortaya koymuş olduğu bilgi, tutum ve becerileri öğrencide davranış hanine getirmeyi hedeflemektir. Aşağıda tarih öğretimini kuramlarla açıklamaktadır ve tarih öğretiminin hangi alanında hangi kuramları kullanılacağı belirtilmiştir. Öğrenmenin tanımını yaparak bu konuya giriş yapabiliriz; Öğrenme, bireyin çevresiyle belli bir düzeyde etkileşimi sonucunda meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişikliğidir.

 

TARİH ÖĞRETİMİ

  


A –       Bilişsel Kuramlar

1-    Hikayelere Dayalı Tarih Öğretimi

 

B –       Davranışçı Kuramlar

1-    Resimlere Dayalı Tarih Öğretimi

 

C –       Duyuşsal Kuramlar

1-     Tarih Öğretimi ve Drama

 

D –       Yapılandırmacı Sistem

1-    Tarih Öğretiminde Tarihi Müzelerin ve Tarihi Alanların Kullanımı

2-    Tarih Öğretimi ve Örnek Olay

3-    Sözlü Tarihin Bir Öğretim Yaklaşımı Olarak Derslerinde Kullanımı

4-    Yerel Tarihin Bir Öğretim Yaklaşımı Olarak tarih Derslerinde Kullanımı

 

 

TARİH ÖĞRETİMİ

Tarih öğretimi, formal eğitim kurumları aracılığıyla, tarih biliminin ortaya koymuş olduğu bilgi, tutum ve becerileri öğrencide davranış hanine getirmeyi hedeflemektir. Aşağıda tarih öğretimini kuramlarla açıklamaktadır ve tarih öğretiminin hangi alanında hangi kuramları kullanılacağı belirtilmiştir. Öğrenmenin tanımını yaparak bu konuya giriş yapabiliriz; Öğrenme, bireyin çevresiyle belli bir düzeyde etkileşimi sonucunda meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişikliğidir.

 

A-    Bilişsel Kuramlar

B-    Davranışçı Kuramlar

C-    Duyuşsal Kuramlar

D-    Yapılandırmacı Sistem

 

 

Sosyal bilimler ve tarih öğretimi aracılığıyla öğrencilerde ne tür davranış değişiklikleri meydana getirilebileceğinin bilinememesi durumunda, tarih dersleri, isim, sayı, ve rakamların ezberlettirildiği dersler olmaktan öteye çok fazla bir işlev görememektedir. Bilindiği üzere, tarih dersleri sadece bilgi aktarımının yapıldığı dersler değildir. Tarih dersleri aracılığıyla değerlendirme, sentez, analiz ve yorumlama gibi üst düzey düşünme becerilerinin öğrencilere kazandırılması mümkündür.

 

A –       Bilişsel Kuramlar

Bilişsel kuramlara göre öğrenme, doğrudan gözlenemeyen zihinsel bir süreçtir. Başka bir değişle de öğrenme, bireyin çevresinde olup-bitenlere bir anlam yüklemesidir. Bilişsel kuramcılar daha çok anlama, algılama, düşünme, duyu ve yaratma gibi kavramlar üzerinde dururlar.

 

Bilişsel Kuramın Öğretim İlkeleri

*        Yeni öğrenmeler öncekilerin üzerine bina edilir.

*        Öğrenme bir anlam yükleme çabasıdır.

*        Öğrenme, uygulama şansı tanımalıdır.

*        Öğretmen otorite figürü olmamalıdır. Rehberlik yapan kılavuz rolünde olmalıdır.

*        Öğrenme, öğretmen ve öğrencinin karşılıklı etkileşimi ile gerçekleşir.

 

1-    Hikayelere Dayalı Tarih Öğretimi

Eğitim ve öğretim açısından bakıldığı zaman hikayeler, genel anlamda yetişen yeni nesillere iyiyle kötünün anlatılması, bazı toplumsal ve kültürel değerlerin aktarılması açısından önemli unsurlardır. Buna ilaveten hikayeler, soysal bilgiler ve özellikle tarih öğretiminde kullanılabilecek edebi ürünlerdir.


Hikayelere dayalı tarih öğretiminin faydaları;

*        Öğrencilere, kendi deneyimlerinin ötesinde, geçmişe yönelik olarak farklı dünyalar sunar.

*        Öğrencilerin, kendi dünyalarından farklı zaman ve mekanlarda olay ve insanları tanımalarına yardım eder.

*        Öğrencilerin, geçmişteki farklı dönemleri sempatiyle karşılama ve öğrenmelerini sağlar

 

B –       Davranışçı Kuramlar

Davranışçı kuramlar, öğrenmenin uyarıcı ile davranış arasında bir bağ kurularak geliştiğini ve pekiştirme yoluyla davranış değiştirmenin gerçekleştiğini kabul eder.Davranışçılar, insanların karşılaştıkları problemin çözümünde genellikle geçmişte yaşadıkları benzer durumları göz önüne aldıklarını ileri sürerler. Davranışçı yaklaşımda önemli olan, gözlenebilen, başlangıcı ve sonu olan, dolayısıyla ölçülebilen davranışlardır.

 

Davranışçı Kuramın Öğretim İlkeleri

*        Yaparak öğrenme esastır. Öğrenci, öğrenme sürecinde aktif olmalıdır. Öğrenci kendi yaptığı ile öğrenir.

*        Öğrenmede, pekiştirme önemli bir yer tutar. Pekiştirme, davranışların tekrar edilme sıklığını arttıran uyarıcıların verilmesi işlemidir. Davranışlar, onları izleyen sonuçlardan etkilenir ve onlarla değiştirilir.

*        Becerilerin kazanılmasında ve öğrenilenlerin kalıcılığının sağlanmasında tekrar önemlidir. Tekrar, öğrenmede gelişmeyi sağladığı sürece yararlıdır. 

*        Öğrenmede güdülenmenin çok önemli bir yeri vardır. Öğrencinin bir davranışı öğrenebilmesi için o davranışı yapmaya istekli olması lazımdır. Bu yüzden olumlu pekiştirme güdüleyici bir etkiye sahiptir.

 

1-    Resimlere Dayalı Tarih Öğretimi

Öğrenmenin nasıl meydana geldiği ile ilgili çalışmalar, öğrencilerde istenen davranış değişikliğinin meydana getirilebilmesi için, yaparak ve yaşayarak öğrenme ortamlarının oluşturulmasının gereğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, tarih derslerinin somut ve öğrenci merkezli bir anlayışla öğretilmesinde kullanılabilecek olan yaklaşımların başında, resimlerle tarih öğretimi yaklaşımı gelmektedir.


Öğrencilerin yaptığı resimler: Öğrenciler, kazandırılacak olan hedef ve davranışların ışığı altında, tarih derslerinde resim yapmaya yönlendirebilirler. Derste verilen bilgilerin doğrultusunda yapılabilecek olan resimler, öğrencilerin tarih bilgisini zenginleştirirken, bu bilgilerin aynı zamanda kalıcı bir hale getirilmesine de yardımcı olacaktır.

 

Resimlerin tarih öğretimine yaptığı katkıların bir kısmı;

*        Tarihi olayları incelerken hayal gücünü kullanmaya yardımcı olma.

*        Öğrencinin, geçmişteki olayları daha rahat tasvir etmesine yardımcı olma.

*        Görsel materyallerin ışığında, mantıklı hipotezler kurabilme ve bunları test edebilme.

*        Zor kavramların öğrenilmesinde yardımcı olma.

*        Geçmişin değişik kesitlerinden pek çok bilgiyi günümüze getirme.

*        Gerçekle yorum arasındaki farkı görmeye yardımcı olma.

*        Soyutu somutlaştırma.

*        Motivasyonu arttırma.

*        Kalıcı öğrenme sağlama.

*        Bir tarihçinin, tarihsel yargılara varırken kullandığı resimleri öğrencilere sunabilme.

*        Tarihsel süreç içinde meydana gelen değişimi gösterebilme.

 

Çağımızda, tarih ve sosyal bilimler öğretimine yüklenen en önemli görevlerden biri de, bilgi aktarımı yanında derste yapılan etkinlikler aracılığıyla, öğrencilere bilimsel düşünebilme beceri ve niteliğinin kazandırılmasıdır.

 

C –       Duyuşsal Kuramlar

Duyuşsal kuramlar öğrenmenin doğasından çok sonuçlarıyla ilgilidirler. Bu kuramlar sağlıklı benlik ve ahlak gelişimi gibi duyuşsal sonuçlarıyla ilgilenirler. Esasen öğrenmenin düşünsel, duyuşsal ve davranışsal sonuçlarını birbirinden ayırmak mümkün değildir. Kişi çevresinden sürekli olarak kendisine ulaşan verileri değerlendirir ve bunun sonucu olarak düşünsel, duyuşsal veya davranışsal tepkide bulunur.Kişinin kendisini yeniden yaratması olarak nitelendirilebilecek öğrenme için davranış, duyuş ve zihin değişmesi gerekir. Zihinsel yapı değişmediği müddetçe davranışı değiştirmenin fazlaca bir anlamı yoktur. Davranış değişmediği müddetçe de zihnin değişmesi sadece entelektüel duyguları tatmine yarayacaktır. Duyuşsal değişme gerçekleşmediği müddetçe ise kişiliğin değişmesi mümkün değildir. Öğrenmenin sonul hedefi kişiliği değiştirmek ise öğrenme davranışsal ve bilişsel olduğu kadar duyuşsal gelişmeye de ağırlık vermek zorundadır.

 

Duyuşsal Kuramların Öğretim İlkeleri

*        Eğitimin öğrencinin kendisine güvenmesi, yeterliliğine inanması, yüksek akademik ve kariyer beklentileri taşımasında yardımcı olması gerekir.

*        Benlik kavramının dört boyutu vardır: (a)akademik, (b)sosyal, (c)duygusal ve (d)bedensel. Eğitimin dört boyutu da dikkate alması gerekir.

*        Öz saygı (self esteem) kişinin zihin sağlığı ile ilgilidir. Okulda başarısız olanların öz saygıları genellikle daha düşüktür. Eğitim hiçbir koşulda çocuğun öz saygısına zarar vermemelidir.

*        Sağlıklı benlik benlik gelişimi için çocuklara hiçbir zaman kötü insan muamelesi yapılmamalı ve yakışıksız sıfatlar takılmamalıdır.

*        Zayıf ve güçlü yönleriyle kendilerini oldukları gibi kabul eden öğrencilerin benlik algısı daha sağlıklıdır. Kendilerini hiç beğenmeyen ve reddeden kişiler kendilerini değersiz bulurlar. Eğitim benlik tasarımının oluşumunda öğrenciye destek sağlamalıdır.

*        Akademik başarısızlık çocuğun kişiliğine saldırma gerekçesi olmamalıdır.

*        Başarısızlık karşısında bahaneler uydurmak ve çeşitli savunma mekanizmaları geliştirmek öğrencinin çalışmasının istenilen sonucu doğuramayışının bir açıklamasıdır ve benliğini korur. Öğretmenin başarısız olan öğrencilere çok fazla yüklenmesi doğru değildir.

*        Öğrenci zoru başardığında kendini çok iyi hisseder. Bu şekilde, başarı hem yeteneğe hem de çok çalışmaya atfedilmektedir. Bunun için, öğrencilere başardığı hissini vermek gerekir  

*        Benlik duygusu kişi için en değerli emtiadır. Öğrenci benlik duygusunu korumak için her şeyi yapar. Öğretmen öğrencinin benlik duygusuna değer vermeli, zarar vermemeye özen göstermelidir.

*        Ahlak gelişiminde yetişkinlerin sözleri değil davranışları etkilidir. Öğretmen ve anne-babalar sözleriyle değil davranışlarıyla birer ahlak modeli olmalıdırlar.

 

 

1-    Tarih Öğretimi ve Drama

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılabilecek önemli bir yaklaşım olan drama, olay, olgu ve durumların öğrenciler tarafından oyunlaştırılması esasına dayanmaktadır. Drama aracılığıyla öğrenciler, düz anlatıma dayalı tarih derslerinde kazanılması zor olan pek çok nitelik ve beceriyi kazanabilirler. Tarih derslerinde, pek çok  tarihi olay ve şahsiyet drama aracılığıyla sınıfta canlandırılabilir ve öğrencilerden bilişsel ve duyuşsal alanda önemli davranış değişiklikleri meydana getirilebilir.

 

Tarih Derslerinde Dramanın  Faydaları

*        Geçmiş yaşamın pek çok yönleri öğrencilere sunulabilir.

*        Öğrencinin ilgisini belli bir noktaya çeker ve öğrencileri motive eder.

*        Tarihsel kavram, karakter, olay ve dönemler daha kolay öğrenilir.

*        Öğrencinin, kimlik ve kişilik gelişimine katkı sağlar.

*        Tarihsel karakter ve olaylara yakınlık sağlanır.

*        Öğrenciye grup bilinci kazandırılır.

*        Hayal gücünü geliştirir.

*        Bağımsız düşünmeyi sağlar.

*        İşbirliği yapabilme özelliğini geliştirir.

*        İşbirliğine açık, yaratıcı ve özgür düşünceli bireylerin yetişmesine yardımcı olur.

*        Gerçek ile yorum arasındaki farkın öğrenciler tarafından görülmesine katkı sağlar.

*        Etkin, üretken ve yaratıcı bir kişilik geliştirmeye yardımcı olur.

*        Katılımcı olmaya ve kendi başına karar verebilmeye yardımcı olur.

*        Toplum önünde konuşabilme becerisini geliştirmeye yardımcı olur.

*        İfade yeteneklerini geliştirir.

*        Yaşamda karşılaşılan değişik durumlara hazır olabilme ve problem çözebilme yeteneğini geliştirir.

*        Kendini başkalarının yerine koyarak düşünebilme yeteneğini geliştirir.

*        Öğrenmede, farklı duyu organlarını kullanmaya yardım eder.

 

 

D –       Yapılandırmacı Sistem

Bilgi, kişisel anlama sahiptir. Bireysel olarak öğrenciler tarafından oluşturulur. Duyduklarını ve okuduklarını önceki öğrenmelerine ve alışkanlıklarına dayalı olarak yorumlarlar. Öğrenme, öğrenciler kavramsal anlamayı gösterebildiklerinde başarılıdır. Yani bilginin öğrenci tarafından yapılandırılmasıdır.

 Yapılandırmaca      yaklaşımda   bilginin   nasıl   oluşturulduğu konusunda birbirini destekleyen iki temel görüş vardır:

1.    Bilişsel yapılandırmadık (cognitive constructivism)

2.    Sosyal yapılandırmacılık  (social constructivism)

 

  Bilişsel Yapılandırmacılık

Bilişsel yapılandırmacılar, bilginin nasıl oluşturulduğunu açıklamada Piaget’nın teorisini kullanır. Öğrenme, Piaget’nin öne sürdüğü; özümleme, uyma ve denge kavramları ile açıklanır.

 

Pıaget, bilginin bireyin çevresi İle aktif olarak etkileşimi sırasında ortaya çıktığını varsayar Piaget bu yaklaşımını özümleme, uyma ve dengeleme süreçleri ile açıklamaktadır. Bu açıklamaya göre birey, karşılaştığı yeni durumu eski bilgi ve deneyimi yardımıyla tanımaya yani özümlemeye çalışır. Eski bilgilerinin yeterli olmadığını fark ettiğinde zihninde yeni bir kavram yaratarak yeni duruma uyum sağlar. Bu durumda zihinde yeni duruma karşılık gelen yeni bir kavram oluşturulmuştur. Böylece yeni bir durumla karşılaştığında bozulan denge yeniden sağlanmış olur.

 

Sosyal Yapılandırmacılık

Sosyal yapılandırmacılar öğrenmeyi açıklamada, öğrenmede kültürün ve dilin önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Vygotsky’nin görüşlerini kullanır. Vygotsky’ye göre sosyal etkileşim, çocuğun öğrenmesinde önemli bir yer tutar. Ona göre, çocuğun öğrenme potansiyeli "diğer bilgili bireylerle" birlikte olduğunda ortaya çıkar. Başkalarıyla etkileşerek öğrenmenin aracı da dildir. Dil aracılığıyla başkalarını dinler, başkalarıyla konuşuruz. Bu yüzden Vigotsky, öğrenmede sosyal etkileşime ve dile özel bir önem vermiştir. Eğitim literatüründe bu modele "işbirlikli öğrenme" adını veriyoruz.


Yapılandırmacı Öğretimin Temel Öğeleri

*        Önceki bilgilerin harekete geçirilmesi

*        Yeni bilginin kazandırılması

*        Bilginin anlaşılması

*        Bilginin uygulanması

*        Bilginin farkında olunması

 

 

1-    Tarih Öğretiminde Tarihi Müzelerin ve Tarihi Alanların Kullanımı

Tarihi alanlar, tarih öğretimi açısından önemli taşınamaz  pek çok materyali bünyesinde barındırmaktadır. Buna ilaveten müzeler, tarihi çevreye ait taşınabilir materyalleri saklamak, korumak ve sergilemenin yanında, toplumların, sosyo, ekonomik, kültürel ve bilimsel gelişmelerine ışık tutmaktadır. Tarihi alanların ve müzelerin, öğrencilere pek çok temel beceri ve niteliğin kazandırılabileceği aktif öğrenme alanları olarak görülmektedir.

 

Müze Ziyareti Sonunda Öğrencilerde Oluşabilecek Davranış Değişiklikleri:

*        Empatik bir bakış açısı geliştirebilme ve hoşgörülü olabilme

*        Grup halinde çalışabilme

*        Problem çözebilme ve analitik düşünebilme

*        Sağlıklı gözlem yapabilme

*        Geçmişle günümüz arasında bağ kurabilme

*        Müzelerin anlamını ve önemini kavrayabilme

*        Tarihsel çevreyi koruyabilme alışkanlığı kazanabilme

*        Değişimin nasıl meydana geldiğini görebilme

*        Üst düzey düşünme becerilerini geliştirebilme

*        Tarihle ilgili temel kavramları öğrenebilme

*        Yaratıcılığı geliştirme

*        Kanıtları değerlendirebilme

 

 

Alan Gezilerinin Faydaları

*        Öğrencilerin gözlem, sınıflama, analiz ve değerlendirme yeteneklerini geliştirir.

*        Öğrencilere tarihin yapısını sunar.

*        Öğrencilerin tarihsel süreklilik ve değişim anlayışını geliştirir.

*        Öğrencilerin duyuşsal yönünün gelişimine yardım eder.

*        Öğrencilerin zaman ve kronoloji anlayışının gelişmesine yardımcı olur.

*        Öğrencilerin gerçek ile kurgu arasındaki farkı anlamalarına yardımcı olur.

*        Öğrencilerin tarihi kanıtları kullanmasına yardımcı olur.

*        Öğrencilere, tarihi değişimin nasıl meydana geldiğini gösterir.

*        Öğrencilerin çevre bilincini geliştirir.

 

 

2-    Tarih Öğretimi ve Örnek Olay

Tarih öğretiminde örnek olay yöntemi aracılığı ile geçmişte yaşanmış olaylar günümüze getirilerek, öğrencilerden bu olayları tahlil etmeleri istenmektedir. Örnek olay aracılığıyla öğrenciler, tarih derslerinde öğrenmiş oldukları olgu, kavram ve genellemelerin ışığı altında, geçmişte yaşanmış durum ve problemlere dayalı, kendilerine sunulan konu veya konular üzerinde fikir yürütürler, tartışırlar ve problemler çözerler.Örnek Olayın Faydaları

*        Öğrencileri, güncel hayatla yüz yüze getirir.

*        Öğrenciyi pasiflikten çıkararak etkin öğrenen haline getirir.

*        Öğrencilerin ilgi, güdü ve dikkatini yüksek tutar.

*        Tüm öğrencilerin tartışmaya katılmasını sağlar.

*        Öğrencilere eleştirel düşünme becerilerini kazandırır.

*        Öğrencilere, ders kitabı dışındaki materyallerden de yararlanma imkanı sağlar.

*        Öğrenciler, diğer öğrencilerle çalışma imkanı bulur.

*        Olayların derinlemesine incelenmesini sağlar.

*        Öğrencilerin, tarihi konulara yönelik olumlu tutum oluşturmalarına yardımcı olur.

*        Öğrencileri, problem çözme ve karar verme yaşantılarıyla karşı karşıya getirir.

*        Öğrencilerin görüş ve fikirlerini de sunmalarına yardımcı olur.

*        Bağımsız düşünme, orijinal fikir üretme ve bu fikri ortaya koyma ve tartışma özellikleri geliştirir.

 

3-    Sözlü Tarihin Bir Öğretim Yaklaşımı Olarak Derslerinde Kullanımı

Bu süreçte yönetenlerin ve meşhur insanların tarihinin yanında, sıradan insanların geçmişi de araştırmaya başlanmıştır.bu bağlamda, köylüler,işçiler, çiftçiler ve kadınların geçmişleri tarihin konusu olmuştur.buna ilaveten,özellikle son otuz yılında sözlü tarihin bir öğretim yaklaşımı olarak okullara girmeye başladığını görüyoruz.dünyada sözlü tarih alanında meydana gelen gelişmeler son yıllarda ülkemize yansımış ve bu alanda çeşitli proje ve eserler ortaya konmuştur.      

 

Bir Öğretim Yaklaşımı Olarak Sözlü Tarih ve Faydaları

*        Öğrencilerin, araştırma becerileri geliştirilebilir.

*        Öğrencilerin, soru sorma becerileri geliştirilebilir.

*        Öğrenciler, yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanı bulurlar.

*        Öğrencilerin, sosyal ve kişilik becerileri gelişir.

*        Öğrencilerin, ortak çalışabilme becerileri gelişir.

*        Tarih öğretiminde önemli yeri olan süreklilik ve değişim gibi kavramların öğrenilmesine yardımcı olunur.

*          Okuma hızı düşük olan öğrencilerin, daha rahat öğrenmelerine yardımcı olunabilir.

*        Konsantrasyonu düşük olan öğrencilerin, konsantrasyonunu arttırır.

*        Öğrencilerin, mukayese edebilme becerilerini geliştirir.

*        Yaşı küçük olan öğrencilerden, tarih bilincinin gelişmesine yardım eder.

*        Okul ile yaşam arasında köprü vazifesi görür.

*        İyi bilinen olaylara yeni yorumlar getirebilir.

*        Toplumun alt kesimine ait insanların sesleri duyurulabilir

 

 

4-    Yerel Tarihin Bir Öğretim Yaklaşımı Olarak tarih Derslerinde Kullanımı

Yaşanılan yerleşim yerinin geçmişinin tarihi açıdan incelenmesi, korunması, öğrenilmesi ve öğretilmesi etkinliklerini içeren gelişim ve çabalar olarak tanımlanabilecek yerel tarihin önem kazanması,ikinci dünya savaşı sonrasıdır.yerel tarih,bir tarih araştırma şekli olmasına karşın, geçen asrın son çeyreğinde bir öğretim yaklaşımı olarak da okullara girmiştir. Eğitim ve öğretim açısından yerel tarihin önemi incelendiği zaman, bu alana dayalı etkinlikler aracılığıyla öğrencide eğitimsel, psikolojik ve tarihsel açıdan davranış değişikliği meydana getirmenin mümkün olduğu görülür.yerel tarihin önem kazanmasına paralel olarak, ülkemizde sınırlı olsa da bu alanla ilgili çalışmalar yapılmıştır.

 

Yerel Tarih Öğretiminin Faydaları

*        Tarihle diğer disiplinler arasında bağlantı kurabilme

*        Tarih bilincini geliştirme

*        Yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanı sunma

*        İncelenen bölgenin fiziki , sosyal ve tarımsal yapısı hakkında bilgi edinme.

*         Okul ile gerçek dünya arasındaki ilişkiyi güçlendirme

*        Yakın çevre ile aktif iletişime girme.

*        Birinci elden deneyim kazanma.

*        Keşif becerisini geliştirme.

*        Öğrencilerin, merak duygusunu geliştirme.

*        Öğrencilerin kendilerini ve geçmişlerini tanımalarına yardımcı olma.

*        Sorumluluk duygusunu geliştirme.

*        Geçmişle ilgili kelime ve kavramları daha kolay öğrenebilme.

*        Yerel bina ve kalıntılar aracılığı ile, öğrencide zaman anlayışı geliştirme.

*        Değişim  ve gelişimin nasıl meydana geldiğini ve yaşamımızın nasıl etkilediğini görebilme.

*        Dün, bugün ile gelecek ilişkisini kurabilme.

*        Yaşadığımız çevrenin tarihini, ulusal tarih içinde görünmesine yardım etme.

*        Derleme, birinci ve ikinci elden kaynakları seçme, analiz ve değerlendirme yapabilme gibi nitelikleri kazandıra bilme.

*        Tarihsel kalıntıları koruma bilincini geliştirme.

 

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/tarih-ogretiminde-kuramlarin-yeri/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: