Site icon BİYOLOJİDERSİM

LAB. TEK. 7-Taze Ve Bayat Sütteki Bakteri Sayısı

 

Bilimsel Metodun Kullanılması

Uygulama: Taze Ve Bayat Sütteki Bakteri Sayısı

Sütte çeşitli kaynaklardan özellikle ineklerin memelerinden bulaşan bakteriler bulunur. tahminimize göre bakteriler sütte çok çabuk çoğalır ve kısa sürede sayılarını arttırırlar. Bu bizim hipotezimizdir. Bu hipotezden yola çıkarak bayat sütlerin taze sütlere göre çok daha fazla sayıda bakteri ihtiva etmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Bu varsayımı deneysel olarak nasıl test edebiliriz?

Metot

Katı bir besiyeri üzerine ekilen bakteriler uygun şartlar bulduklarında defalarca bölünerek kısa sürede koloniler oluştururlar. Zamanla büyüyen ve çıplak gözle görülebilecek hale gelen kolonilerde yüz binlerce bakteri vardır.

Bayat sütte ve muhtemelen taze sütte de çok sayıda bakteri bulunabilir. Bunu anlamak için bu sütlerden katı bir besiyeri üzerine ekimler yapmamız gerekir. Ancak sütlerden doğrudan alınan örneklerden yapılan ekimlerden oluşacak koloniler çok sık gelişeceğinden ve kısa sürede birbirine karışacağından bunların ayrı ayrı sayılması mümkün olmaz. Bunun için sütlerin belli oranlarda seyreltilerek ekilmesi gerekir. Uygun seyretme oranlarında ekimler yapıldığında besiyerlerinde koloniler birbirlerine karışmadan sayılabilecek halde gelişirler. Besiyerlerindeki kolonilerin sayımı yapıldıktan sonra seyreltme yüzdesi ile çarpılır ve böylece hangi süt örneğinde toplam ne kadar bakteri olduğunu bulmak mümkün olur.

Bilindiği gibi bakteriler hemen her yerde bulunurlar. Bundan dolayı çalışmalar sırasında çevreden olabilecek bulaşmalara dikkat etmek gerekir. Sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için kullanılan bütün araç ve gereçlerin steril olması gerekir.

Gereçler

Bunzen beki,

Pamuk tıkaç,

İnkubatör,

Cam kalemi,

Masaları temizlemek için dezenfektan,

İçlerinde besiyeri bulunan ekime hazır altı adet petri kabı,

Steri edilmiş sekiz adet 1 ml ölçekli pipet,

Steril edilmiş altı adet deney tüpü,

1000 ml damıtık su,

%70’lik etil alkol,

Taze süt, aynı sütün oda sıcaklığında bir gün boyunca bekletilmiş bayatlamış örneği.

İşlemler

1. Ağızları pamukla tıkanmış altı adet steril deney tüpü hazırlanır. Tüpler T1, T2, T3 ve B1, B2, B3 olarak etiketlenir. “T” temiz sütü, “B” ise bayat sütü ifade eder.

2. İçlerinde bakterilerin gelişmesi için uygun besiyeri olan altı tane steril petri kabı hazırlanır. Bunlar da tüpler gibi T1, T2; T3, B1, B2 ve B3 olarak etiketlenir. Petrilerin kapakları kesinlikle açılmaması gerekir.

3. Tüplerin her birine daha önce hazırlanmış steril ve damıtık sudan 9.9 mm konulur. Bunun için aşağıdaki işlemler yapılır:

a. Sol elle steril suyun bulunduğu erlenin pamuk kapağı açılır.

b. Sağ elle 10 ml suyu ölçebilecek bir pipet tutularak pipete 9.9 ml su çekilir.

c. Erlenin tıkacı yerleştirilir ve tüpün kapağı açılır.

d. Pipetteki 9.9 ml su tüpe dökülür ve tüpün tıkacı kapatılır.

4. Steril bir pipet yardımı ile T1 tüpüne 0.1 ml taze süt dökülür. Tüpteki su ile süt kapak ıslanmayacak şekilde yavaşça ve homojen bir şekilde karıştırılır. Böylece tüpte ×100 oranında bir seyreltme elde edilmiş olur.

5. Diğer bir steril pipet kullanılarak bu tüpten 0.1 ml seyreltik süt alınır ve T2 tüpüne aktarılır. Böylece bu tüpte ×10.000 oranında bir seyreltme elde edilmiş olur.

6. Üçüncü bir steril pipetle bu tüpten de 0.1 ml seyreltik süt alıp T3 tüpüne aktarılır ve bu tüpte ×1000.000 oranında bir seyreltme elde edilir.

7. 5. basamakta kullanılan pipet yardımı ile T2 tüpünden 0.1 ml ×100 oranında seyreltilmiş sütten alınır ve T1 olarak işaretlenmiş petrideki besiyerinin ortasına dökülür. Bunu yaparken petrinin kapağını çok az açıp hemen geri kapamak gerekir.

8. Bir öze veya cam çubuk % 70’lik alkol içerisine batırılır ve daha sonra bunzen alevinden geçirilir. Soğuduktan sonra petrinin kapağı açılır ve besiyerinin ortasına dökülen 0.1 ml ×100 oranda seyreltilmiş süt, besiyerinin üzerine mümkün olduğu kadar homojen bir şekilde yayılır.

9. 6. basamakta kullanılan pipet yardımı ile T2 tüpündeki ×10.000 oranda seyreltilmiş sütten 0.1 ml alınarak T2 olarak işaretlenmiş petri kabındaki besiyerinin üzerine dökülür ve 8. basamakta anlatıldığı şekilde yayılır.

10. Yeni bir steril pipet kullanarak ×1000.000 oranda sulandırılmış sütten 0.1 ml alınıp T3 olarak işaretlenmiş petrideki besiyerine dökülür ve benzer şekilde yayılır.

11. Bütün işlemler B1, B2, B3 tüp ve petrileri kullanılarak bayat süt için de yapılır.

12. Petriler ters çevrilerek 35oC ’de 28-48 saat boyunca inkube edilir. Bu süre zarfında koloniler birbirlerinden ayrı olarak ortaya çıkmaya başlarlar.

13. Petrinin kapağını açmadan besiyeri üzerinde gelişen koloniler incelenir ve sayılır. Elde edilen rakamlar petriye ekimi yapılan örneklerin seyreltme katsayısı ile çarpılır ve böylece sütlerde bulunan toplam bakteri sayısı bulunmuş olur.

 

Exit mobile version