SULAK ALAN KORUMA BÖLGELERİNDE YAPILMASI YASAK OLAN FAALİYETLER

 

            EK-1

SULAK ALAN KORUMA BÖLGELERİNDE YAPILMASI YASAK OLAN FAALİYETLER

1. Ham Petrol, Doğal Gaz, Kömür ve Maden Çıkarma Endüstrisi

 

1.1. Petrol, petrol ürünleri, doğalgaz, petrokimyasal veya kimyasal ürünlerin dolum ve/veya depolama tesisleri.

1.2. Taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması projeleri.

1.3.Doğalgaz sıvılaştırma ve gazlaştırma tesisleri.

1.4. Nükleer atık maddelerin depolanması için yapılan derin sondajlar.

1.5. Madencilik projeleri: Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme tesisleri.

2. Enerji Endüstrisi

2.1. Petrol ve gaz işleme rafinerileri.

2.2. Kok fırınları.

2.3. Kömür gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri.

2.4. Nükleer güç santralleri ve diğer nükleer reaktörlerin kurulması ve sökümü.

2.5. Radyasyonlu nükleer yakıtlar:

            2.5.1. Nükleer yakıtların yeniden işlenmesi.

            2.5.2. Nükleer yakıtların üretimi veya zenginleştirilmesi.

2.6. Termik güç santralleri ile diğer yakma sistemleri.

3. Metal Üretimi ve İşlenmesi

3.1. Metal cevheri fırınlama veya sinterleme tesisleri (sülfür cevheri dahil).

3.2. Kesintisiz döküm tesislerini de içeren pik demir veya çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme) için entegre tesisler.

3.3. Demir veya çelik işleme tesisleri:

3.3.1. Ham çelik işleyen sıcak haddeleme tesisleri.

3.3.2. Isıl gücün 20 MW’ı aştığı durumda birim gücün 50 kJ’den fazla olduğu şahmerdanlı veya tokmaklı tesisler.

3.3.3. Demir ve çeliğin eritilmiş metal (çinko, kalay ve diğerleri) ile koruyucu yüzey kaplama uygulaması.

3.4. Demir ve çeliğin döküldüğü dökümhaneler.

 

3.5. Aşağıdaki uygulamalara yönelik tesisler:

3.5.1. Cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri.

3.5.2. Kurşun ve kadmiyum için ya da diğer bütün metaller için geri kazanılmış ürünleri de içeren (rafine etme, döküm vb.) alaşımlar dahil demir içermeyen metal ergitme ve/veya bileşiklerinin imali tesisleri.

3.6. Elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler.

4. Mineral, İnşaat Malzemeleri Endüstrisi

4.1. Asbest ve asbest içeren ürünleri çıkarma, üretme, işleme, dönüşüm tesisleri.

4.2. Asbest madeni işletmeleri ve zenginleştirme tesisleri.

4.3. Asbest kullanan diğer tesisler.

4.4. Son ürünü asbestli beton olan tesisler.

4.5. Son ürün olarak friksiyon (sürtünme) maddesi üreten 50 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler.

4.6. Çimento klinkeri üretme tesisleri.

4.7. Döner fırınlarda ya da diğer fırınlarda kireç üretme tesisleri.

4.8. Mineral elyaf üretimi de dahil, mineral madde ergitme tesisleri.

4.9. Üretim kapasitesi günde 75 tondan fazla olan çatı kiremiti, tuğla, refrakter tuğla kiremit, fayans ve porselen gibi seramik ürünlerinin ısıl işlemle elde edildiği tesisler.

5. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi

5.1. Entegre kimya tesisleri:

5.1.1. Temel organik kimyasalların üretimi:

a) Basit hidrokarbonlar (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik).

b) Alkoller, aldehitler, ketonler, karboksilik asitler, esterler, asetatlar, peroksitler ve epoksi reçineler gibi oksijen içeren hidrokarbonlar.

c) Kükürtlü hidrokarbonlar.

ç) Aminler, amidler, azotlu, nitritli ve nitratlı bileşikler, nitriller, siyanitler ve iso siyanitler gibi azot içeren hidrokarbonlar.

d) Fosfor içeren hidrokarbonlar.

e) Halojenik hidrokarbonlar.

f) Organometalik bileşikler.

g) Temel plastik maddeler (polimerler, sentetik elyaflar ve seluloz bazlı elyaflar).

ğ) Sentetik kauçuk.

h) Boya ve pigmentler.

ı) Yüzey aktif maddeler.

5.1.2. Basit inorganik kimyasalların üretimi:

a) Amonyak, klor ya da hidrojen klorür, flor ya da hidrojen florür, karbon oksitler, kükürt bileşikleri, azot oksitler, hidrojen, kükürt dioksit, karbonil klorür gibi gazlar.

b) Kromik asit, hidroflorik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit, oleum ve kükürtlü asitler gibi asitler.

c) Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazlar.

ç) Amonyum klorür, sodyum klorit, potasyum klorit, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüş nitrat, baryum sülfat gibi tuzlar.

d) Ametaller, metal oksitler ya da kalsiyum karpit, bor ve bileşikleri, zırnık, dispeng oksit, silisyum, silisyum karpit gibi diğer inorganik maddeler.

5.1.3. Hammadde aşamasından başlamak suretiyle fosfor, azot ya da potasyum bazlı gübre üretimi (basit bileşik gübreler).

5.1.4. Bitki Koruma Ürünlerinin ve biyositlerin üretimi.

5.1.5. Kimyasal ya da biyolojik prosesler kullanılarak temel farmasötik ürünlerin üretimi (alkaloid tesisler dahildir).

5.2. Bant biçimindeki malzemeleri plastik maddelerle kaplayan tesisler ile plastik maddeler, yumuşatıcılar, okside ve beziryağı veya diğer maddelerden meydana gelen karışımları kurutan tesisler.

5.3. Tellerin fenol ve kresol reçinelerle ya da diğer organik maddelerle yalıtıldığı tesisler.

5.4. Stiren katkılı veya aminli epoksi reçineli sıvı veya doymamış poliester reçinelerinin işlendiği tesisler.

5.5. Isıl işlem yoluyla furan, üre fenolü resorsin maddeleri veya ksilen reçinesi gibi aminoplast veya fenolformaldehidplastların kullanımı ile madde üretilen tesisler.

5.6. Poliüretan biçimlendirme maddeleri veya poliüretan köpüğü ile maddeler içerisinde boşluk oluşturma çalışmaları yapan tesisler (ana girdi maddelerinin 200 kg/saat ve üzerindeki tesisler dahil olup, termoplastik poliüretan kullanan tesisler).

5.7. Fenol veya diğer plastik reçineli bağlayıcı maddelerin kullanılması suretiyle balata üreten tesisler.

5.8. Organik bağlayıcı maddeler kullanılarak yapay zımpara plakaları, parçaları, zımpara kağıtları veya dokularının üretildiği tesisler.

5.9. Patlayıcı üretimi, Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği tesisler.

5.10. Lastik üretim tesisleri (iç ve dış motorlu taşıt ve uçak lastikleri, kolon, sırt kauçuğu, kord bezi ve benzeri).

5.11.Tarım ilaçları ve farmasotik ürünlerin, boya ve cilaların, elastomer esaslı ürünlerin ve peroksitlerin üretildiği veya elastomer esaslı ürünlerin işleme tabi tutulduğu tesisler, bitki gelişim düzenleyiciler.

6. Kâğıt Endüstrisi

6.1. Keresteden ya da diğer lifli malzemelerden selüloz ve/veya kağıt hamuru üretim tesisleri.

6.2. Her çeşit kağıt üretim tesisleri ve karton üretim tesisleri.

7. Atık Yönetimi

7.1. Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıkların bertarafı

          7.1.1. Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıkların geri kazanılması ve/veya nihai bertarafını yapacak tesisler.

          7.1.2.Tıbbi atıklar için projelendirilen yakma tesisleri.

          7.1.3. Tıbbi atık düzenli depolama tesisleri.

          7.1.4. Atık yağ geri kazanımı için projelendirilen tesisler.

          7.1.5. Tehlikeli atık ihtiva eden atık barajları, atık havuzları.

7.2. Radyasyondan arınmış nükleer yakıtların veya sınır değerin üzerinde radyasyon içeren atıkların işlenmesi.

7.3.Radyasyonlu nükleer yakıtların nihai bertarafı işlemi.

7.4.Yalnız radyoaktif atıkların nihai bertarafı işlemi.

7.5.Yalnızca radyasyonlu nükleer yakıtların (10 yıldan uzun süre için planlanmış) veya nükleer atıkların üretim alanından farklı bir alanda depolanması.

7.6.Radyasyondan arınmış nükleer yakıtların nihai bertarafı.

8. Gıda Endüstrisi

8.1. Aşağıdakilerden gıda üretmeye ilişkin her türlü işlem ve proses:

8.1.1. Günlük nihai ürün üretim kapasitesi 75 tondan fazla olan hayvansal hammadde (süt dışında).

8.1.2. Günlük nihai ürün üretim kapasitesi 300 tondan fazla (3 aylık ortalama değer bazında) olan bitkisel hammadde.

8.1.3. Entegre süt ürünleri üretim tesisleri (sütten peynir, yağ, yoğurt gibi süt ürünlerinden en az ikisinin üretildiği tesisler).

8.2.  Entegre zeytin işletmeleri.

8.3. Et ürünleri üretim tesisleri (kesimin ve et ürünleri üretiminin birlikte yapıldığı tesisler) ve Mezbahaneler,

           8.3.1. Büyükbaş hayvan kesimi ve et ürünlerinin üretildiği tesisler.

           8.3.2. Küçükbaş hayvan kesimi ve et ürünlerinin üretildiği tesisler.

           8.3.3. Kanatlı hayvanların kesimi ve et ürünlerinin üretildiği tesisler.

           8.3.4. Rendering tesisleri.

8.4. Entegre yağ üretim projeleri (bitkisel ürünlerden ham yağ eldesinin ve rafinasyon işleminin birlikte yapıldığı tesisler).

8.5.Maya ve nişasta fabrikaları.

8.6.Şeker fabrikaları.

9. Diğer Tesisler/Faaliyetler

9.1. Elyaf veya tekstil ön işlem (yıkama, ağartma, terbiye ve merserizasyon gibi işlemler) veya boyama tesisleri.

9.2. Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri.) veya boyama birimlerini içeren iplik, kumaş veya halı fabrikaları.

9.3. Ham deri (işlenmiş ham deriden son ürün elde eden tesisler hariç) işleme tesisleri. Hayvan derisi ve postu tabaklama ve/veya deri mamulleri işleme tesisleri.

9.4. Boyama (kimyasal veya kök boya kullanılarak), kasar veya baskı işlemi yapan iplik, kumaş veya halı fabrikaları.

9.5.Yün veya tiftiğin ovalanması, yağının alınması veya ağartmasının yapıldığı endüstriyel tip tesisler.

9.6. Denim (Kot) veya konfeksiyon ürünleri yıkama tesisleri.

9.7. Cam, cam elyafı veya taş yünü üretim tesisleri.

9.8. Solvent kullanılarak malzeme, nesne ve ürünlerin yüzey işlemlerinin yapıldığı tesisler; örn. apreleme, baskı, kaplama, yağ giderme, su geçirmez hale getirme, boyutlandırma, boyama, temizleme ya da emprenye etme faaliyetleri.

9.9. Yanma ve grafitleştirme yolu ile karbon ya da elektrografit üretme tesisleri.

9.10.Suyolları, limanlar ve tersaneler:

           9.10.1. Ticari amaçlı liman, iskele ve rıhtımlar (güneşlenme ve sportif amaçlı iskeleler hariç), Yat Limanları.

           9.10.2. Yük ve yolcu gemilerinin yapım, bakım, söküm ve onarımı amaçlı tersaneler ile  24 m. üzerinde yat imalatı yapan tesisler.

9.11.İhtisas organize sanayi  bölgeleri, endüstri bölgesi, organize sanayi bölgesi, serbest bölge sanayi alanı.

9.12.Pil ve akü üretim tesisleri (montaj yapılan tesisler hariç).

9.13.Tarım ilaçları ve/veya farmasötik ürünlerin etken maddelerinin üretildiği tesisler.

9.14. Beyaz eşya üretimi veya boyamasının yapıldığı tesisler.

9.15.Damper, karoser vb. araç üstü ekipmanların boyanarak üretildiği tesisler.

9.16. Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği ek-1’inde yer alan maddeleri üreten, kullanan ve depolayan diğer tesisler.

 EK-2

 

SULAK ALAN KORUMA BÖLGELERİNDE YAPILMASI BAKANLIK İZNİNE TABİ OLAN FAALİYETLER

1. Ham Petrol ve Madencilik

1.1. Ham Petrol çıkarılması.

1.2. Doğal gaz çıkarılması.

1.3. Taş ocakları, açık ocak madenciliği, patlatma yapılarak maden çıkarılan ocaklar.

1.4. Metalik ve/veya metalik olmayan açık ocak veya yeraltı madenciliği.

1.5. Akarsudan mineral çıkarılması.

1.6. 1 inci ve 2 nci grup madenlerin her türlü işleme sokulması (kırma-eleme, öğütme, yıkama ve benzeri).

1.7. Perlit, şist ve kil patlatma tesisleri.

1.8. Blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların çıkartılması, işlenmesi ve yıllık mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri.

1.9. Metan gazının çıkartılması ve depolanması.

1.10. Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği tesisler.

1.11. Cevher hazırlama veya zenginleştirme tesisleri (Ek-I’de yer almayanlar).

1.12. Tuzun çıkarılması ve/veya her türlü tuz işleme tesisleri.

1.13. Turba çıkarılması.

1.14. Kum, çakıl ve benzeri maddelerin alımı.

2. Enerji Endüstrisi, Ulaşım, Altyapı ve Kıyı Yapıları

2.1.Su depolama ve Hidroelektrik Santral Projeleri.

             2.1.1. Su depolama tesisleri (baraj ve göletler).

             2.1.2. Nehir tipi santraller.

2.2. Akarsu havzaları arasında su aktarma projeleri

2.3.Akarsu yataklarının düzenlenmesi (kuru dereler ve mevsimsel akış gösteren dereler hariç).

2.4. 10 MW ve üzeri Rüzgâr enerji santralleri.

2.5. Jeotermal kaynağın çıkartılması ve jeotermal enerji kullanan tesisler (Isı kapasitesi 5MWt-megawatt termal ve üzeri).

2.6. Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi ve/veya nakledilmesi için kurulan endüstriyel tesisler (10 MW ve üzeri).

2.7.154 kV üzeri gerilimdeki enerji iletim tesisleri (5 km ve üzeri).

2.8. Dip tarama projeleri.

2.9.Yeraltı suyu çıkarma veya yeraltında depolama projeleri.

2.10. Çekek yerleri (Yat ve teknelere karaya çekme, bakım, onarım, konaklama, denize indirme hizmetleri sunan, tekne veya 24 m. uzunluğa kadar yat imalatı yapan tesisler).

2.11. Güneş Enerjisi Santralleri

3. Metallerin Üretimi ve İşlenmesi

3.1. Anma gücü 100 kW ve üzerinde değirmenlerle hurda parçalayan tesisler,

3.2. Aşağıdaki makinelerin üretildiği, tamirinin yapıldığı tesisler:

3.2.1. Kazanlar.

3.2.2. Metal saçtan yapılmış konteynerler.

3.3. Sıcak biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz boru ve kaynaklı boru üreten tesisler.

3.4. Soğuk biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz ve kaynaklı boru üreten tesisler.

3.5. Püskürtmeli maddelerle demir-çelik yapı konstrüksiyonları, çelik konstrüksiyonlar ve sac parçaları yüzeylerinin muamele edildiği ve taşlama veya zımparalama tesisleri. (Kapalı devre çalışan püskürtme maddesinin devrede kaldığı tesisler hariçtir).

3.6. Kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri baterya ve pil vb üreten tesisler.

3.7. Tokmaklama metodu ile metal tozu üreten tesisler ve diğer metal tozu ve pastaları üreten tesisler.

3.8. Motorlu taşıt üretimi ve montajı ve motorlu taşıtların motorlarının üretimi.

3.9. Gemi, yat inşa ve bakım onarım tersaneleri.

3.10. Uçak yapım ve bakım tesisleri.

3.11. Demiryolu ekipmanı üretimi.

3.12. Patlayıcılar ile baskı yapılarak üretilen metallerin bulunduğu tesisler

3.13. Metallerin sırlama, emaye ve/veya mineleme işleminin yapıldığı tesisler.

3.14. Metallerin asit veya baz ile işlem gördüğü tesisler.

3.15. Demir dışı metal oksit (alüminyum oksit ve çinko oksit gibi) üretim tesisleri.

3.16. Seri makine imalatı, elektrik makineleri ve yedek parça üretimi.

3.17. Mekanik işlemle metallere yüzey işlemi yapılan tesisler.

4. Mineral, İnşaat Malzemeleri Endüstrisi

4.1. Çimento öğütme veya paketleme tesisleri.

4.2. Kireç öğütme, söndürme veya paketleme tesisleri.

4.3. Boksit, dolomit, alçı, kiselgar, magnezit, kuvarzit ve şamot gibi maddelerin pişirildiği ve/veya ergitildiği tesisler.

4.4. Günlük üretim kapasitesi 75 tonun altında üretim olan çatı kiremiti, tuğla, refrakter tuğla kiremit, fayans ve porselen gibi seramik ürünlerinin ısıl işlemle elde edildiği tesisler.

4.5. Gazlı beton blokları ve buhar basıncı altında kum-kireç briketi veya elyaflı çimento levhaların üretildiği tesisler.

4.6. Üretim kapasitesi 10 m3/saat ve üzerinde olan, çimento kullanarak beton, harç veya yol malzemesi üreten tesisler; malzemelerin sadece kuru oldukları zaman karıştırıldıkları yerler dahil.

4.7. Çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanarak, sıkıştırma darbe, sarsma ve titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler.

4.8. Hazır Beton Tesisleri.

4.9. Boru üretimi yapan tesisler.

5. Kimya Endüstrisi

5.1. Kimyasalların ve ara ürünlerin işlenmesi (Ek-1’de bulunmayan faaliyetler).

5.2. 5 ton veya daha fazla Bitki Koruma Ürününün depolandığı tesisler.

5.3. Saatte 1 ton veya daha fazla kapasiteye  sahip organik çözücülerin damıtma ile yeniden işlendiği tesisler.

5.4. Günde 1 ton veya daha fazla kapasiteye sahip doğal reçine eritme tesisleri.

5.5. Patlayıcı maddelerin depolanması, bertarafı ve geri kazanımına dair tesisler (cephanelerin veya diğer patlayıcıların yüklendiği veya patlatıldığı tesisler buna tabidir, kibrit üretimi ise kapsam dışındadır).

5.6. Bitki Koruma Ürünleri ile bunlarda kullanılan etkin maddelerin öğütüldüğü, mekanik olarak, karıştırıldığı, paketlendiği ve boşaltıldığı ve yeniden paketlendiği tesisler.

5.7. Hammaddesini hazır alıp sadece karışım yapan sabun veya deterjan üretimi yapan tesisler

6. Ağaç ve kâğıt endüstrisi

6.1. Tahrik gücü 100 kW’ın üzerinde olan ağaç işleme, ağaç kaplama üretimi ve kereste fabrikaları, mobilya fabrikaları ve ağaç parke üretim fabrikaları.

6.2. Aylık kapasitesi 30 m3 veya daha fazla olan ağaç ve ağaç ürünlerinden sunta üreten tesisler.

6.3. Aylık kapasitesi 1000 m3 veya daha fazla olan ağaç ve ağaç ürünlerinin doğrandığı tesisler.

7. Atık Yönetimi

7.1. Ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri dönüşüm tesisleri.

7.2. Evsel atık transfer istasyonu.

7.3. Gemilerin normal faaliyetinden kaynaklanan atıkların toplandığı “Atık Kabul Tesisleri”.

7.4. Tehlikeli atık taşıma faaliyeti ile ilgili tesisler

7.5. Kümes ve ahır gübrelerinin geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik tesisler.

7.6. Hayvan dışkısı kurutma tesisleri.

8. Gıda Endüstrisi

8.1. Hayvansal yan ürünler ve artığı işleme vb. tesisler, hayvansal yağların üretimini yapan tesisler.

8.2. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin nihai paketlendiği tesisler.

8.3. Suma veya malt üretimi tesisleri ve/veya alkollü içeceklerin üretildiği tesisler.

8.4. Alkolsüz içecekler üretim tesisleri.

8.5. Aşağıdaki gıda ürünlerinin üretimine yönelik her türlü işlem ve prosesler:

8.5.1. Günlük 75 tonu aşmayan nihai üretim kapasitesine sahip (süt hariç) hayvansal hammaddeler.

8.5.2. Günlük 300 tonu aşmayan nihai üretim kapasitesine sahip (üç aylık ortalama değer bazında) bitkisel hammaddeler.

8.6. İşlenmemiş kemik ve işlenmiş hayvan derisi ve kılı depolama tesisleri.

8.7. Balık veya kemik unu üretim ve/veya depolama tesisleri.

8.8. Balık yağı fabrikaları.

8.9. Çay fabrikaları.

8.10. Un ve unlu mamullerin üretildiği tesisler.

8.11. Entegre tesis niteliğinde olmayıp, yöre halkının ihtiyacını karşılamak üzere 1000kg/gün den fazla süt kullanmadan üretim yapılan mandıralar.

8.12. Su ürünleri işleme tesisleri.

8.13. Kimyasal madde kullanılmadan üretim yapan zeytin işletmeleri.

8.14. Kesim prosesi içermeyen et üretim tesisleri.

9. Tarım, Su Ürünleri ve Yetiştiriciliği Tesisleri

9.1. Zati ihtiyaçlar dışındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

9.2. Zati ihtiyaçlar dışında kümes hayvancılığının yapıldığı tesisler.

9.3. Balık ve/veya su ürünleri çiftlikleri:

               9.3.1. Kültür balıkçılığı projeleri.

               9.3.2. Balık kuluçkahaneleri.

9.4. Saz kesimi.

10. Diğer Tesisler

10.1.Üretim kapasitesi 25 ton/saat ve üzerinde olan hava sıvılaştırma tesisleri.

10.2. Motorlu taşıtlar için sürekli yarış ve test parkurları.

10.3. Kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri.

10.4. Hurdaların veya kullanılmış taşıtların veya hurda taşıtların depolama alanları ve/veya işlem tesisleri.

10.5. Sigara fabrikaları.

10.6. Kuru durumda olan tozlanabilen yığma maddelerin, damperli araçlar ve devirmeli depolar, kepçeler ve teknik araç ve gereçlerle doldurulup boşaltıldığı açık veya tam kapalı olmayan depolama tesisleri (200 ton/gün ve üzerinde madde aktarılan tesisler dâhil olup, hafriyat çalışmaları hariçtir).

10.7. Tuz işletmeleri.

10.8. Biyodizel üretim tesisleri.

10.9. Asfalt üretim tesisleri.

10.10.hava taşıtları onarım tesisleri.

10.11.Toplu halde projelendirilen konutlar (200 konut ve üzeri).   

10.12. Arabalar ve motosikletler için kalıcı yarış ve test sahaları.

10.13. Golf tesisleri.

10.14. Turizm konaklama tesisleri (100 oda ve üzeri oteller, tatil köyleri, turizm kompleksleri ve benzeri).

10.15. Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2’sinde yer alan maddeleri içeren diğer tesisler.

10.16. Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonları

 

 dokumanı indirmek için

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/sulak-alan-koruma-bolgelerinde-yapilmasi-yasak-olan-faaliyetler/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: