14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar; 6-PARNASİZM

 

14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar şunlardır:

6-    PARNASİZM

Realizmin şiire yansımış biçimine Parnasizm denir. Fransa’da 1860’ta "Çağdaş Parnas" adlı şiir dergisinin çevresinde toplanan sanatçılara "parnasyen" adı verilmiş, bunların oluşturduğu şi­ir akımı da Parnasizm olarak nitelenmiştir. Kısa­ca, Parnasizm, "şiirde gerçekçilik" demektir.

Parnasizm, hayalci ve duygucu romantik şi­ire karşı bir tepkidir. Realizmi ve Naturalizmi ha­zırlayan koşullar Parnasizm için de geçerlidir. Fel­sefe alanında Pozitivizmin öne çıkmasıyla bilimsel çalışmalar önem kazanmış, edebiyatın şiir kolun­da da dış dünyayı duygusallıktan uzak bir biçim­de anlatan şiirler değer kazanmıştır

a.  Parnasizmin Özellikleri:

1.       Parnasyen şairler, "şiir"i çok emek verilen bir iş olarak görmüşler, bir kuyumcu titizliğiyle
şiirler yazmışlardır.

2.       Parnasizm, duygucu ve hayalci lirik şiire bir tepkidir.  Parnasyen şairler içe dönük ve duygucu şiir yerine, dış dünyayı nesnel bir bakışla anlatan şiire önem vermişlerdir.

3.       Parnasizmde en önemli ilke "sanat için sa­nattır. Buna göre güzellik ancak güzel bi­çimlerle elde edilebilir. Şiirin görevi siyasal, toplumsal sorunları anlatmak değil, insanla­ra "güzel"in ne olduğunu göstermektir.

4.       Parnasizm, seçkin kişilere seslenen bir ede­biyat akımıdır.

5.       Şiirde ölçü, kafiye ve ses uyumu çok önem­senmiş, şiirin biçimsel yönden kusursuz ol­masına çalışılmıştır.  Pamasyenler en çok "sone" biçimini kullanmışlardır.

6.       Eski Yunan ve Latin mitologyasına yeniden dönülmüş, bu değerlerin yok olup gitmesin­
den duyulan kaygılar dile getirilmiştir.

7.       Şairler, kendi kişiliklerini şiirlerine yansıtma­mışlar, gözlemlerine dayanarak dış doğa görünümlerini şiirleştirmişlerdir.

8.       Sanatçılar şimdiki zaman yerine, geçmiş za­manın kişi ve olaylarına yönelmişler, Hint, Mısır, Filistin gibi uzak ve yabancı ülkelerin efsane ve kültürlerinden yararlanmışlar, eg­zotik temaları işlemişlerdir.

9.       Bazı parnasyen şairler, şiirlerinde felsefi dü­şüncelere, bilim ve fenle ilgili düşüncelere
yer vermişlerdir.

10.   Dilin açık ve yalın olmasına, ustalıkla kulla­nılmasına çok önem verilmiştir.

11.   Parnasizm, yalnızca bir şiir akımıdır.

b. Parnasizmin Önemli Temsilcileri:

*   Theophile Gautier                   şiir

*   Theodore Banville                  şiir

*   Leconte de Lisle                     şiir

*   Jose Maria de Heredia            şiir

*   François Coppee                     şiir

c.  Parnasizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri:

*   Tevfik Fikret

*   Yahya Kemal Beyatlı

UYARI          : Parnasizmi Türk edebiyatında tanıtan ve temsil eden ilk sanatçı Cenap Şehabettin’dir. Bu sa­natçı daha sonra sembolist bir çizgiye kaymış­tır.

 

Parnasyen Şiir örnekleri:

ÇİN İşi

Hayır, madam siz değilsiniz sevdiğim;

Sevdiğim ne Ofelya ne Beatris;

Ne de sizsiniz, ne de siz Julyetciğim;

İri gözlü sarışın Lora, ne de siz.

Benim sevdiğim güzel şu anda Çin’de

İhtiyar akrabalarıyla oturur,

Narin çinilerden kuleler içinde;

Sarı Nehir karabatakla doludur.

Gözleri vardır şakaklara çekilen,

Bir avuçluktur küçücük ayakları,

Bakır lambalardan daha aydın bir ten,

Kırmızı boyalı, uzun tırnakları.

Başını uzatır kamış kafesinden

Kırlangıçlar geçer sürüne sürüne

Şarkı söyler her akşam, kendiliğinden

Söğüt dalına, şeftali çiçeğine.

(T. Gautier’den Çev. Orhan Veli Kanık)

 

 

 

 

 Bu yazının kalıcı bağlantısı https://www.biyolojidersim.com/14-yuzyildan-20-yuzyila-kadar-ortaya-cikan-akimlar-6-parnasizm/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: